BHP

ZASADY BHP W SZKOLE

1.  Znajomość podstawowych zasad bhp jest warunkiem odpowiedzialnej pracy każdego nauczyciela.

2.  Obowiązki nauczyciela w klasie:

a. nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu zarówno uczniów jak i jego. Szczególną uwagę powinien zwrócić na stan szyb w oknach (czy nie są uszkodzone), stan instalacji elektrycznej (czy np. nie są powyrywane kontakty), czy nie ma mebli tak zniszczonych, by mogło to zagrażać bezpieczeństwu.

b. jeśli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu.

c.  przed rozpoczęciem lekcji winien zadbać o wywietrzenie sali, zapewnić właściwe oświetlenie i temperaturę w niej,

d. nauczyciel decyduje o przebiegu zajęć. Ustala zasady korzystania
z sali lekcyjnej. Przed rozpoczęciem lekcji opisuje jej przebieg
i informuje o środkach ostrożności które należy przedsięwziąć, aby nie
narazić uczniów i siebie na niebezpieczeństwo.

d. nauczyciel decyduje o przebiegu zajęć. Ustala zasady korzystaniaz sali lekcyjnej. Przed rozpoczęciem lekcji opisuje jej przebiegi informuje o środkach ostrożności które należy przedsięwziąć, aby nienarazić uczniów i siebie na niebezpieczeństwo.

e. podczas zajęć NAUCZYCIEL NIE MOŻE POZOSTAWIĆ UCZNIÓW BEZ ŻADNEJ OPIEKI. Jeśli musi wyjść, powinien zgłosić to nauczycielowi z sali obok, lecz sytuacja taka nie zwalnia go od odpowiedzialności za uczniów.

f.  uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo. Jest powszechnie wiadome, iż uczniowie najczęściej dopuszczają się nagannych czynów kiedy są w grupach bez opieki dorosłych,

g. w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia (jeśli stan jego na to dozwala) należy go skierować w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców dziecka. Jeśli jest to nagły wypadek, powiadomić dyrektora,

h. powinien on także kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie lekcji. Korygować zauważone błędy,

i. dba o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu,

j. powinien po skończonej lekcji sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów (może to spowodować uderzenie w przechodzących właśnie korytarzem ludzi).

NAUCZYCIELE       ZOBOWIAZANI       SĄ       DO       PRZESTRZEGANIA

USTALONYCH GODZIN ROZPOCZYNANIA I KOŃCZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ DO RESPEKTOWANIA PRAWA UCZNIÓW DO PEŁNYCH PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH.

W czasie przerw uczniowie pozostają pod nadzorem i opieką nauczycieli. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych powinni przebywać na boisku szkolnym (na świeżym powietrzu). Organizację i harmonogram dyżurów nauczycieli ustala dyrektor szkoły po uwzględnieniu potrzeb szkoły.

Obowiązki nauczyciela podczas przerw między lekcyjnych:

1.  Podczas pełnienia dyżuru nauczyciele zobowiązani są do:

a. punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi,

b. aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne itp.),

c.  przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych,

d.  dbania  by  uczniowie  nie  śmiecili,  brudzili,  dewastowali  ścian,  ławek

i  innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin,

e. zwracania uwagi na przestrzeganie przez młodzieżą ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub też sal lekcyjnych,

f.  dbałości, by w czasie przerwy sale lekcyjne były wywietrzone – nie wolno otwierać dużych skrzydeł okien,

g. egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerwy,

h. NIE DOPUSZCZANIE DO PALENIA PAPIEROSÓW NA TERENIE SZKOŁY- SZCZEGÓLNIE W TOALETACH SZKOLNYCH.

Powinności nauczyciela w przypadku zagrożenia pożarowego

1. Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać INSTRUKCJĘ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W DANEJ SZKOLE.

2. Winien też dbać by uczniowie zostali zapoznani ze szkolnym regulaminem p.poż. a także z:

a.  zasadami postępowania w razie zauważenia ognia,

b.  sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia,

c.  z planami ewakuacyjnymi, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych,

d.  zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami.

Postępowanie nauczyciela podczas wypadku

1.  Zapewnić natychmiastową pomoc uczniowi, który uległ wypadkowi,

2.  Jeśli zachodzi potrzeba wezwać pogotowie ratunkowe

3. Zawiadomić o wypadku szkolną służbę zdrowia, dyrektora szkoły, pracownika służby bhp,

4. Niezwłocznie zawiadomić o wypadku rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego ucznia lub osobę sprawującą nad nim opiekę.

Powinności nauczyciela podczas wycieczki szkolnej

Organizator wyjścia/wyjazdu uczniów poza teren szkoły odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów, są oni pod jego stałym nadzorem. Nauczyciel zobowiązany jest:

1. Opracować program wycieczki i regulamin pobytu i przedłożyć je celem uzyskania akceptacji.

2. Wpisać wyjście/wyjazd do szkolnego rejestru wycieczek (wycieczki zagraniczne wymagają wpisu do rejestru prowadzonego przez nadzór pedagogiczny).

3. Uzyskać zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział ich dzieci w wycieczce poza teren miejscowości w której znajduje się szkoła. Jeśli u ucznia wystąpią przeciwwskazania zdrowotne nie zezwalające na jego uczestnictwo w wycieczce – zostaje on zwolniony z uczestniczenia

w  niej.

4.  Przestrzegać warunków opieki nad uczniami:

a. stale sprawdzać stan liczebny uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,

b. pamiętać, że tzw. „czas wolny” nie zwalnia nauczyciela od odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów,

c.  nauczyciel zobowiązany jest do stałego dyscyplinowania uczestników wycieczki. W chwili wypadku to nauczyciel koordynuje przebieg akcji ratunkowej, ponosi pełną odpowiedzialność za podjęte działania,

d.  dba by:

– w miejscowości usytuowania szkoły, grupa wycieczkowa nie przekraczała 30 uczniów na jednego opiekuna,

– kiedy zmienia się pobyt poza miejscowość gdzie znajduje się szkoła,

15   uczniów na jednego opiekuna,

– podczas turystyki kwalifikowanej (góry, woda), 10 uczniów na jednego opiekuna

– jeśli wycieczka udaje się w rejony powyżej 1000 m n.p.m. oraz w Parkach Narodowych musi być ona prowadzona przez przewodnika z odpowiednimi kwalifikacjami

NA WYCIECZKĘ NALEŻY ZABRAĆ DOBRZE WYPOSAŻONĄ APTECZKĘ

PIERWSZEJ POMOCY.

e. Nauczyciel może wyrazić zgodę na kąpiel jedynie w kąpieliskach strzeżonych, pod stałą obserwacją i nadzorem nauczyciela i ratownika, w grupach liczących nie więcej niż 15 uczniów.

f.  Podczas wycieczki rowerowej grupa nie może przekroczyć 15 osób (razem z opiekunem), każdy uczestnik musi legitymować się kartą rowerową.

g. Opiekun grupy zobowiązany jest do zwracania szczególnej uwagi na bezpieczeństwo i przestrzeganie zasad przeciw pożarowych.

h. Bezwzględnie należy odwołać wyjście w teren podczas burzy, mrozu, śnieżycy, gołoledzi i podobnych niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

i.  Zabronione jest korzystanie przez uczniów ze ślizgawek na zamarzniętych rzekach, jeziorach i stawach.

Do pobrania w PDF:

BHP