KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ

W GĄSEWIE PODUCHOWNYM

Podstawa prawna

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324)

WIZJA SZKOŁY:

 Tworzy klimat przyjaznej atmosfery w szkole i środowisku sprzyjający uczeniu się.
 Zmierzamy do podniesienia standardu nauczania i uczenia się na miarę możliwości.
 Dążymy do zapewnienia dobrze zarządzanego, atrakcyjnego i dobrze wyposażonego środowiska nauki i pracy.
 Motywujemy do doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 Dążymy do owocnej współpracy szkoły z domem rodzinnym i środowiskiem lokalnym.
 Umożliwiamy uczniom wszechstronny rozwój zainteresowań i uzdolnień.
 Wspieramy uczniów mających trudności w nauce do osiągania sukcesu na miarę ich możliwości.
 Dążymy do zapewnienia uczniom w szkole bezpieczeństwa oraz wyeliminowania niepożądanych zachowań.
 Podejmujemy działania ułatwiające uczniom podjęcie dalszej nauki i start w dorosłe życie.

CELE SZKOŁY

Cele ogólne – perspektywiczno- strategiczne: Cele etapowe  i operacyjne :

 

a)       podnosić jakość

nauczania i uczenia się

 

§  wypracować efektywne metody pracy z uczniem zdolnym  i mającym trudności w nauce

§  umożliwić uczniom zdobywanie wiadomości dotyczących zagadnień praktycznych

§  rozwijać samodzielność uczniów

§  dobrze i na miarę możliwości przygotować uczniów do podjęcia nauki w gimnazjum i w szkołach

ponadgimnazjalnych

 

b)      zapewnić uczniom bezpieczne warunki  pobytu w szkole

 

§  przeciwdziałać niepożądanym zachowaniom uczniów

§  diagnozować i monitorować niewłaściwe zachowania uczniów

§  wspomagać rodziców w zakresie opiekuńczo-wychowawczym

c)       promować pozytywny wizerunek szkoły w środowisku

 

§  umożliwić uczniom udział w konkursach wiedzy, artystycznych, zawodach sportowych

§  organizować konkursy szkolne i międzyszkolne

§  organizować uroczystości i imprezy szkolne i środowiskowe

§  promować sukcesy szkoły na stronie internetowej szkoły gasewo.edu.pl , w mediach i prasie lokalnej

§  kontynuować współpracę z partnerami szkoły

§  interesować się losem absolwentów, utrzymywać z nimi kontakt i angażować ich w życie szkoły

§  ułatwić absolwentom podjęcie dalszej nauki i start w dorosłe życie

 

d)      kultywować tradycje szkoły, wsi, regionu i narodu §  kontynuować wieloletnią tradycję związaną z Patronem Szkoły oraz ze świętami państwowymi

 

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE WYNIKAJĄCE Z KONCEPCJI PRACY SZKOŁY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI

Obszar działań Cele Zadania Osoby uczestniczące Spodziewane efekty

 

Zarządzanie i organizacja

 

 

 

– funkcjonowanie szkoły zgodnie                     z  rozporządzeniami MEN

 

– sprawne                     i skuteczne planowanie, organizowanie

i nadzorowanie

pracy szkoły

 

Podejmowanie uchwał i wprowadzanie zmian w dokumentach szkoły zgodnie         z aktualnymi rozporządzeniami. dyrekcja

nauczyciele

rodzice

Szkoła funkcjonuje zgodnie z aktualnym

prawem oświatowym.

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom. wszyscy pracownicy szkoły Nauczyciele i pracownicy szkoły pracują zgodnie

z posiadanymi kwalifikacjami.

 

Organizacja nadzoru pedagogicznego                            i prowadzenie ewaluacji pracy szkoły.

 

dyrekcja

zespoły ewaluacyjne

Wnioski z nadzoru pedagogicznego i ewaluacji

wewnętrznej służą do podniesienia jakości pracy

szkoły i działań eliminujących niepożądane zjawiska

oraz słabe strony pracy szkoły.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z potrzebami szkoły -doskonalenie zewnętrzne i wewnętrzne. nauczyciele

 

 

Podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli

prowadzące do poprawy jakości pracy i rozwoju szkoły.

 

Stworzenie równych szans rozwoju zawodowego wszystkim nauczycielom.

 

 

dyrekcja

nauczyciele opiekunowie stażu

Przestrzegane są przepisy prawa oświatowego

odnośnie awansu zawodowego nauczycieli.

 

Realizacja programów promujących zdrowy tryb odżywiania  Owoce

w szkole, Mleko w szkole.

uczniowie klas I-III SP

 

Uczniowie podczas pobytu w szkole korzystają

ze zdrowych przekąsek.

 

Wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej.

 

nauczyciel bibliotekarz

 

Biblioteka szkolna jest bogato wyposażona

w lektury, słowniki, encyklopedie, literaturę,

zgodnie z zainteresowaniami uczniów

i potrzebami nauczycieli.

Wzbogacanie bazy szkoły.

 

dyrektor

nauczyciele

Dyrektor zapewnia nauczycielom pomoce

dydaktyczne, nowy sprzęt szkolny, odpowiednie

wyposażenie klas, organizuje remont sal lekcyjnych

i szkoły.

Zapewnienie uczniom herbaty                                   i ciepłego posiłku.

 

dyrektor

uczniowie

Szkoła zapewnia wszystkim uczniom korzystanie

z ciepłego posiłku i napoju. Uczniowie  zakwalifikowani

przez GOPS dożywiają się bezpłatnie.

Kształcenie

 

 

– podniesienie jakości

i efektywności nauczania                              i uczenia się

 

– wspieranie uczniów                             w dążeniu                   do osiągnięcia

sukcesu edukacyjnego

 

Realizacja podstawy programowej.

 

 

 

dyrekcja

wszyscy nauczyciele

 

 

 

Nauczyciele organizują zajęcia dla uczniów

w oparciu  o wybrane programy nauczania

i plany pracy,  które są zgodne z podstawą programową.

Wiadomości i umiejętności uczniów sprawdzane

są systematycznie poprzez: sprawdziany ustne

i pisemne, prace pisemne, analizę wytworów, karty

badań umiejętności oraz diagnozy oraz dyrektorskie

sprawdziany diagnozujące realizację nowej podstawy

programowej. Realizacja podstawy programowej jest

monitorowana przez nauczycieli i dyrektora w ramach

prowadzonego nadzoru.

Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wyników nauczania : przeprowadzenie próbnego sprawdzianu w klasie VI i próbnego egzaminu gimnazjalnego. Przeprowadzenie zewnętrznego sprawdzianu w klasie III

i VI SP oraz egzaminu gimnazjalnego. Analiza wyników .

wychowawcy

zespoły nadzorujące

 

 

 

 

 

 

Dokonywana jest wnikliwa analiza sprawdzianów

i egzaminów, ustalone wnioski służą do dalszej pracy,

w celu podnoszenia efektywności nauczania, a zatem

do wzrostu efektów kształcenia.

Do analiz wykorzystujemy wyniki EWD.

Dążymy do osiągania średniej powiatu i szkół wiejskich,

a staramy się osiągnąć średnią województwa i kraju.

 

 

 

Organizowanie  i realizacja procesów edukacyjnych w oparciu o współpracę nauczycieli.

 

 

przewodniczący zespołów przedmiotowych

 

 

W  szkole funkcjonują zespoły przedmiotowe.

W ramach pracy zespołów nauczyciele dzielą się wiedzą

i doświadczeniem, prowadzą lekcje koleżeńskie,

dokonują analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów,

opracowują dokumentację szkolną, planują działania

dla dobra uczniów i szkoły.

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

 

nauczyciele zajęć pozalekcyjnych

 

Szkoła zapewnia uczniom bogatą ofertę kół

zainteresowań oraz umożliwia im udział w konkursach

przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych,

przeglądach artystycznych na szczeblu szkoły, gminy,

powiatu, województwa.

Pomoc dla uczniów mających trudności  w nauce.

 

nauczyciele zajęć dydaktyczno-wyrównawczych Uczęszczanie uczniów na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

i terapeutyczne pozwala im pokonywać trudności,

doskonalić umiejętności, osiągać promocję.

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów.

 

zespół do spraw wsparcia PP pedagog szkolny

wychowawcy

nauczyciele

Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do

możliwości uczniów, zgodnie z zaleceniami PPP.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna poddawana jest diagnozie

i ocenie. Szkoła współpracuje z PPP w Makowie Maz.

Wdrażanie do samorządności opiekunowie SU W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski.
Wychowanie i opieka  

– zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków pobytu w szkole oraz opieki                   i pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

– kształtowanie postaw patriotycznych               i obywatelskich

 

 

 

Realizowanie zagadnień z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły . wychowawcy  nauczyciele

pedagog szkolny

Nauczyciele realizują zagadnienia wychowawcze

zgodnie z potrzebami uczniów  i rodziców.

 

 

Kształtowanie postaw uczniów. wszyscy nauczyciele

 

W szkole podejmowane są działania wychowawcze

i profilaktyczne zgodnie z potrzebami uczniów

oraz z ich udziałem.  Zgodnie ze statutem przestrzegane

są prawa i obowiązki dzieci i młodzieży.

Diagnoza sytuacji rodzinnej                              i materialnej uczniów oraz ich potrzeb wychowawczych. wychowawcy

 

 

Szkoła pomaga w zakresie uzyskiwania świadczeń

socjalnych. Nauczyciele współpracują z rodzicami,

GOPS–em, kuratorem sądowym uczniów.

 

Diagnoza i monitoring obowiązku szkolnego dyrektor wychowawcy Dyrektor monitoruje spełnianie obowiązku szkolnego

dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Wychowawcy na bieżąco usprawiedliwiają oraz

rozliczają nieobecności uczniów.

 

 

Organizacja opieki świetlicowej.

 

 

dyrektor

wychowawca świetlicy

W szkole funkcjonuje świetlica szkolna.

Wszyscy uczniowie objęci są opieką świetlicową.

 

Organizacja opieki w czasie przejścia           do autobusu. nauczyciel odprowadzający Uczniowie odjeżdżający ze szkoły autobusami mają

zapewnioną opiekę nauczyciela w drodze i na przystanku.

 

Organizacja udziału uczniów w czasie wycieczek, zawodów, konkursów pozaszkolnych. dyrektor

organizator wyjazdu

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom,

organizowane wycieczki oraz wyjazdy są zaplanowane

i właściwie zorganizowane.

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów

 

nauczyciele               i pracownicy

rodzice

Wychowawcy i nauczyciele, we współpracy z rodzicami,

systematycznie oraz konsekwentnie rozliczają

niewłaściwe zachowania uczniów.

 

Współpraca z rodzicami w celu sprawowania opieki nad uczniami.

 

dyrektor

wychowawcy

nauczyciele

 

Rodzice angażują się w organizowanie uroczystości

i imprez szkolnych.

Funkcjonowanie w środowisku lokalnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– promowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku

 

–  prezentowanie                i upowszechnianie osiągnięć uczniów

 

– przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia                    i funkcjonowania w dorosłym życiu

 

– podejmowanie inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego

 

– współpraca                  z instytucjami                i organizacjami działającymi                  w środowisku

Wykorzystywanie zasobów środowiska na rzecz rozwoju placówki.

 

 

 

dyrektor

partnerzy szkoły

nauczyciele

 

 

W działaniach szkoły uwzględnione są możliwości

i potrzeby środowiska. Współpraca szkoły z władzami

samorządowymi, instytucjami, partnerami szkoły

(sponsorami) i organizacjami działającymi w środowisku

wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów.

 Wykorzystywanie informacji o losach absolwentów.

 

 

 

 

dyrekcja

nauczyciele

absolwenci

 

 

Szkoła kształtuje pożądany model absolwenta.

Absolwenci systematycznie kontaktują się i współpracują

z naszą szkołą, co pozwala śledzić ich losy, są zapraszani

na organizowane przez szkołę uroczystości.

Nauczyciele współpracują z absolwentami podczas

przygotowywania uroczystości środowiskowych.

Absolwenci piszą wspomnienia, które są zamieszczane

w gazetce szkolnej.

Szkoła analizuje dalszą edukację absolwentów gimnazjum.

Działania ułatwiające uczniom podjęcie dalszego kształcenia i startu w dorosłe życie. dyrektor wychowawca Zmierzamy do osiągania wysokich wyników z egzaminów

gimnazjalnych. Szkoła bierze udział w forach edukacyjnych

szkół średnich. Organizuje spotkania z przedstawicielami

poradni PP, dotyczącymi wyboru zawodu i kierunku kształcenia

(uczestniczą uczniowie i rodzice).

Promocja szkoły w środowisku.

 

 

dyrekcja

nauczyciele

uczniowie

 

 

Szkoła posiada aktualizowaną stronę internetową.

Od wielu lat prowadzona jest kronika, w której zapisywane

są wydarzenia z życia szkoły. Uczniowie gimnazjum redagują

gazetkę szkolną, która rozprowadzana jest wśród uczniów,

nauczycieli i rodziców. Rozpowszechniana jest również w

środowisku lokalnym.

Szkoła posiada bogatą ofertę edukacyjną dostosowana

do potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów.

Szkoła organizuje uroczystości środowiskowe oraz

włącza się w organizację imprez gminnych i powiatowych.

Kultywowanie tradycji szkoły, wsi, regionu  i narodu. dyrekcja

cała

społeczność szkolna

Społeczność szkolna poznaje i kultywuje historię szkoły.

Szkoła kontynuuje wieloletnią tradycję i ceremoniał

związany z Patronem. Szkoła kultywuje tradycje

patriotyczne, regionalne i religijne poprzez organizowanie:

apeli szkolnych, akademii i uroczystości, w których udział

biorą: społeczność szkolna, rodzice, mieszkańcy,

przedstawiciele samorządowi i zaproszeni goście.

Organizowanie uroczystości szkolnych

i środowiskowych.

dyrekcja

nauczyciele odpowiedzialni

Corocznie szkoła opracowuje kalendarz imprez

i uroczystości szkolnych, systematycznie go realizuje.

Na organizowane przez szkołę uroczystości zapraszani

są goście (władze powiatowe, gminne, przedstawiciele

instytucji środowiskowych).