Kilka słów o nas…

 

Zespół Szkół w Gąsewie

mieści się przy ul. Reymonta 12 w Gąsewie Poduchownym (powiat makowski, woj. mazowieckie).

W zespole funkcjonuje: Szkoła Podstawowa im. Władysława St. Reymonta oraz Publiczne Gimnazjum. W sześciu oddziałach szkoły podstawowej jest 78 uczniów, a w trzech klasach gimnazjum naukę pobiera 56 gimnazjalistów.

Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum uczą się w jednym budynku szkolnym, ale w różnych klasopracowniach. Mamy 2 pracownie  informatyczne oraz 7 klasopracowni, wyposażonych w sprzęt szkolny, pomoce dydaktyczne i naukowe.

Nasza Szkoła zapewnia bardzo dobre warunki kształcenia i opieki nad dziećmi i młodzieżą. Posiada bibliotekę wyposażoną w bogaty księgozbiór i pracownię multimedialną. Uczniowie korzystają z zajęć opiekuńczo–wychowawczych w świetlicy oraz dożywiania w szkolnej stołówce.

Przy szkole znajduje się kompleks boisk sportowych. Budynek szkoły otaczają ozdobne krzewy i drzewa oraz kolorowe kwiaty. Obecnie uczniowie mogą korzystać z niewielkiej sali gimnastycznej, ale w najbliższym czasie planowana jest budowa właściwej hali sportowej wraz z zapleczem.

Szkoła otacza szczególną opieką uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Z myślą o nich prowadzone są zajęcia terapeutyczne z pedagogiem. Osoby mające problemy z nauką uczęszczają na zespoły wyrównawcze, które zorganizowane są z większości przedmiotów.

W Zespole Szkół szczególny nacisk kładzie się na dodatkową pracę z uczniem zdolnym, rozwijanie zainteresowań i talentów. Szkoła oferuje uczniom wiele kół zainteresowań m.in. przedmiotowych, artystycznych, sportowych i komputerowych.

Zespołem kierują: dyrektor mgr Zbigniew Olbryś oraz wicedyrektor mgr Magdalena Ćwiacz. W szkole pracuje 16 nauczycieli i 6 pracowników obsługi.

W Zespole Szkół w Gąsewie prężnie działa Rada Rodziców, której przewodniczącą jest Izabela Popielarska. Rodzice aktywnie współpracują ze szkołą i wspierają ją w różnych dziedzinach.

Priorytetem pracy Rady Pedagogicznej jest dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz wszechstronny rozwój wszystkich uczniów. Zapewnia to wykształcona i doświadczona kadra pedagogiczna oraz bardzo dobra współpraca z rodzicami i organem prowadzącym szkołę.