Oferta Edukacyjna


ZESPÓŁ SZKÓŁ
SZKOŁA PODSTAWOWA 
IM. WŁADYSŁAWA ST. REYMONTA
W GĄSEWIE

OFERTA EDUKACYJNA DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Edukacja wczesnoszkolna

 • nauka w systemie jednozmianowym, w przestrzennych salach lekcyjnych dostosowanych do potrzeb młodszych dzieci (część edukacyjna i rekreacyjna, kąciki tematyczne, właściwe wyposażenie, odpowiednia przestrzeń, pomoce dydaktyczne, szafki dla każdego ucznia, zajęcia ruchowe w sali gimnastycznej),
 • nauka poprzez zabawę,
 • edukacja polisensoryczna (z zaangażowaniem wielu narządów zmysłu) z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • korzystanie z podręczników dostosowanych do możliwości dziecka
 • podsumowanie edukacji oceną opisową
 • wspomaganie rozwoju dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości
 • uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem technik multimedialnych w sali lekcyjnej i bibliotece szkolnej,
 • udział w uroczystościach szkolnych i imprezach środowiskowych
 • organizowanie ciekawych form zajęć dodatkowych (konkursy, zajęcia międzyklasowe i międzyszkolne),
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia terapii pedagogicznej, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, zajęcia artystyczne, koła zainteresowań: plastyczne, muzyczne, religijne, gry i zabawy ruchowe, SKS)
 • możliwość korzystania z ciepłego  posiłku,
 • udział w programach promujących zdrowy tryb odżywiania – Owoce w szkole, Mleko w Szkole,
 • zajęcia opiekuńcze w ramach świetlicy,
 • przerwy śródlekcyjne w innym czasie, niż dla uczniów starszych (ze względu na bezpieczeństwo uczniów)
 • korzystanie z bezpłatnego dowozu na warunkach określonych w ustawie,
 • pomoc nauczyciela w zakresie konsultacji,
 • objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Klasy IV-VI szkoły podstawowej

W ramach zajęć dydaktycznych oferujemy:

 • naukę języka angielskiego i języka rosyjskiego
 • zajęcia komputerowe

Dodatkowo proponujemy zajęcia pozalekcyjne:          

 • koło teatralne
 • koło muzyczne
 • koło matematyczne
 • SKS
 • zajęcia terapii pedagogicznej
 • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze (język polski, matematyka)
 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne realizowane przez nauczycieli zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów (koło przyrodnicze, koło szachowe, koło komputerowe, klub przyjaciół biblioteki, zajęcia fakultatywne: z języka polskiego, matematyki, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: z języka angielskiego, języka polskiego, matematyki)

Ponadto zapewniamy:

 • rozpoczynanie zajęć lekcyjnych w systemie jednozmianowym od godz. 8.10.
 • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej
 • odprowadzanie uczniów na przystanek autobusowy

Udostępniamy uczniom:

 • bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne
 • salę gimnastyczną
 • boiska
 • pracownię informatyczną
 • bibliotekę z bogatym księgozbiorem i 4 stanowiskami multimedialnymi

Organizujemy cykliczne uroczystości szkolne:      

 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Święto Niepodległości
 • Andrzejki
 • Mikołajki
 • Wigilia
 • Choinka
 • Udział w akcji WOŚP
 • Walentynki
 • Środowiskowy Turniej Tenisa Stołowego
 • Dzień Patrona
 • Dzień Ziemi
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Rodziny

oraz:

 • Konkursy przedmiotowe, olimpiady i turnieje,
 • Zawody sportowe
 • Wycieczki
 • Liczne imprezy okolicznościowe.

ZESPÓŁ SZKÓŁ
PUBLICZNE GIMNAZJUM 
W GĄSEWIE

OFERTA EDUKACYJNA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

W ramach zajęć dydaktycznych oferujemy:

 • naukę języka angielskiego i języka rosyjskiego
 • zajęcia komputerowe

Dodatkowo proponujemy zajęcia pozalekcyjne:          

 • koło teatralne
 • koło dziennikarskie
 • koło biologiczno-chemiczne
 • koło historyczne
 • koło muzyczne
 • koło komputerowe
 • SKS
 • zajęcia terapii pedagogicznej
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (język polski, matematyka, język angielski)
 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne realizowane przez nauczycieli zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów (koło szachowe, zajęcia fakultatywne w klasie III: z jęz. polskiego, jęz. angielskiego, matematyki, biologii, chemii, historii, geografii, fizyki, dydaktyczno-wyrównawcze z jęz. rosyjskiego)

Ponadto zapewniamy:

 • rozpoczynanie zajęć lekcyjnych w systemie jednozmianowym od godz. 8.10.
 • zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w świetlicy szkolnej
 • odprowadzanie uczniów na przystanek autobusowy

Udostępniamy uczniom:

 • bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne
 • salę gimnastyczną
 • boiska
 • pracownię informatyczną
 • bibliotekę z bogatym księgozbiorem i 4 stanowiskami multimedialnymi

Organizujemy cykliczne uroczystości szkolne:      

 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Święto Niepodległości
 • Andrzejki
 • Mikołajki
 • Powiatowy Konkurs Historyczny im. Anny Milewskiej-Nesterowicz
 • Wigilia
 • Choinka
 • Udział w akcji WOŚP
 • Walentynki
 • Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
 • Dzień Patrona
 • Dzień Ziemi
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Rodziny

oraz:

 • Konkursy przedmiotowe, olimpiady i turnieje
 • Zawody sportowe
 • Wycieczki
 • Liczne imprezy okolicznościowe