Regulamin
III Powiatowego Konkursu Historycznego
im. Anny Milewskiej-Nesterowicz

  

Edycja 2014/2015 pod hasłem:   ROZBICIE DZIELNICOWE POLSKI

 

 

                  Zespół Szkół w Gąsewie Poduchownym zaprasza Państwa Szkołę do wzięcia udziału w III Powiatowym Konkursie Historycznym im. Anny Milewskiej-Nesterowicz.

Konkurs dedykowany jest pamięci Anny Milewskiej–Nesterowicz, tragicznie zmarłej, zasłużonej nauczycielki historii, która przez całe swoje życie związana była ze Szkołą w Gąsewie.

I. ORGANIZATOR KONKURSU:

Zespół Szkół w Gąsewie Poduchownym, Publiczne Gimnazjum w Gąsewie

II. UCZESTNICY KONKURSU:

W konkursie biorą udział uczniowie gimnazjów z terenu Powiatu Makowskiego. Każda szkoła może zgłosić od 1 do 3 uczestników, wyłonionych w eliminacjach szkolnych, przeprowadzonych we własnym zakresie. Gospodarz konkursu wystawia 4 uczestników.

III. MIEJSCE I CZAS:

Konkurs odbędzie się 11 grudnia 2014 roku o godz. 1100 w Zespole Szkół w Gąsewie.

IV. CELE KONKURSU:

– popularyzacja wiedzy historycznej,

– pobudzanie do twórczego myślenia oraz kształcenie indywidualnych uzdolnień uczniów,

– kształcenie umiejętności zbierania i selekcji informacji na określony temat,

– kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji narodowych i lokalnych,

– uwrażliwianie współczesnej młodzieży na konieczność zachowania pamięci o ludziach, którzy wpisują się w historię małej i dużej Ojczyzny.

V. TEMATYKA KONKURSU:

Rozbicie dzielnicowe Polski od rządów Władysława Hermana do koronacji królewskiej Władysława Łokietka w 1320 roku.

VI. PRZEBIEG KONKURSU:

Eliminacje:

Eliminacje mają formę pisemnego testu trwającego 45 minut. W teście przeważać będą zadania zamknięte. Mogą również wystąpić zadania złożone i krótkie zadania otwarte. Do finału przejdzie 6 uczestników z największą liczbą punktów (Jury może dopuścić do finału większą liczbę uczestników).

Finał:

W części finałowej konkursu uczestnicy odpowiadać będą na wylosowane pytania przygotowane przez Komisję Konkursową. Przewiduje się od 3 do 5 pytań dla każdego finalisty (w zależności od liczby osób).

Odpowiedzi będą oceniane przez Jury pod względem merytorycznym, płynności wypowiedzi i poprawności językowej.

Laureaci:

Laureatami konkursu zostaną uczniowie, którzy uzyskali największą łączną liczbę punktów z części pisemnej i ustnej.

 

Nagrody:

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe, laureaci – nagrody rzeczowe.

VII. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU:

 • Panowanie Władysława Hermana, konflikt między synami Hermana
 • Rządy Bolesława III Krzywoustego, geneza rozbicia dzielnicowego
 • Spory książąt Piastowskich w XII i XIII wieku
 • Skutki rozbicia dzielnicowego
 • Najazdy mongolskie na Polskę w XIII wieku
 • Powstanie i rozwój zakonu krzyżackiego, sprowadzenie Krzyżaków do Polski, relacje polsko – krzyżackie w XIII i na początku XIV wieku
 • Sylwetki ważniejszych książąt w okresie rozbicia dzielnicowego ( synowie Krzywoustego, Leszek Biały, Konrad Mazowiecki, Henryk Pobożny, Leszek Czarny)
 • Relacje rodzinne między Piastami, żony książąt i królów Polskich z XII –  XIV wieku
 • Próby zjednoczenia Polski w XIII wieku i ich znaczenie
 • Panowanie Przemysła II
 • Rządy Przemyślidów w Polsce
 • Przejęcie władzy przez Władysława Łokietka, rządy Łokietka do roku 1320
 • Średniowieczna wieś i jej mieszkańcy, warunki życia chłopów, zakładanie wsi; pochodzenie nazw miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem nazw miejscowości znajdujących się obecnie w powiecie makowskim.
 • Źródła historyczne przedstawiające dzieje Polski z XII i XIII wieku
 • Okres rozbicia dzielnicowego w literaturze i malarstwie

 

VIII. WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE :

 • Fragmenty kronik Galla Anonima, Wincentego Kadłubka, Jana Długosza
 • Stanisław Rosiak „Ilustrowany Poczet Królów i Książąt Polskich”
 • Stanisław Szczur „Historia Polski – Średniowiecze”
 • Marek Urbański „Poczet królowych i żon władców Polski”
 • „Polaków Dzieje Malowane” – wyd. Demart
 • Henryk Samsonowicz „ Krzyżacy”
 • Jan Tyszkiewicz „ Krzyżacy”
 • „Piastowie Tajemnice Dynastii” – pod red. Anny Magdziarz
 • „Śladami Przeszłości” – podręcznik do historii w gimnazjum cz.1 i cz.2

 

IX. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU:

Zgłoszenia w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Gąsewie Poduchownym lub przesłać listownie bądź faksem na adres:

Zespół Szkół w Gąsewie Poduchownym
ul. Reymonta 12
06‑213 Sypniewo
tel.: 29 7179421, fax: 29 7179421
adres e-mail: gimgasewo@wp.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 21 listopada 2014 roku.

Informacje o konkursie zamieszczone będą również na stronie: http://gasewo.edu.pl/

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYM KONKURSIE I ŻYCZYMY SUKCESÓW!