Regulamin Konkursu

Regulamin
II Powiatowego Konkursu Historycznego
im. Anny Milewskiej-Nesterowicz

 

Edycja 2013/2014 pod hasłem:

 

POCZĄTKI PAŃSTWA POLSKIEGO

 

Zespół Szkół w Gąsewie Poduchownym zaprasza Państwa Szkołę do wzięcia udziału w II Powiatowym Konkursie Historycznym im. Anny Milewskiej-Nesterowicz.

Konkurs dedykowany jest pamięci Anny Milewskiej–Nesterowicz, tragicznie zmarłej, zasłużonej nauczycielki historii, która przez całe swoje życie związana była ze Szkołą w Gąsewie.

 1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Zespół Szkół w Gąsewie Poduchownym, Publiczne Gimnazjum w Gąsewie

 1. UCZESTNICY KONKURSU:

W konkursie biorą udział uczniowie gimnazjów z terenu Powiatu Makowskiego. Każda szkoła może zgłosić od 1 do 3 uczestników, wyłonionych w eliminacjach szkolnych, przeprowadzonych we własnym zakresie.

III. MIEJSCE I CZAS:

Konkurs odbędzie się 11 grudnia 2013 roku o godz. 1130 w Zespole Szkół w Gąsewie.

 1. CELE KONKURSU:

– popularyzacja wiedzy historycznej,

– pobudzanie do twórczego myślenia oraz kształcenie indywidualnych uzdolnień uczniów,

– kształcenie umiejętności zbierania i selekcji informacji na określony temat,

– kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji narodowych i lokalnych,

– uwrażliwianie współczesnej młodzieży na konieczność zachowania pamięci o ludziach, którzy wpisują się w historię małej i dużej Ojczyzny.

 1. TEMATYKA KONKURSU:

Początki państwa polskiego – od pradziejów ziem polskich do rządów Bolesława Śmiałego.

 1. PRZEBIEG KONKURSU:

Eliminacje:

Eliminacje mają formę pisemnego testu trwającego 45 minut. W teście przeważać będą zadania zamknięte. Mogą również wystąpić zadania złożone i krótkie zadania otwarte. Do finału przejdzie 5 uczestników z największą liczbą punktów (Jury może dopuścić do finału większą liczbę uczestników).

Finał:

W części finałowej konkursu uczestnicy odpowiadać będą na wylosowane pytania przygotowane przez Komisję Konkursową. Przewiduje się od 3 do 5 pytań dla każdego finalisty (w zależności od liczby osób).

Odpowiedzi będą oceniane przez Jury pod względem merytorycznym, płynności wypowiedzi i poprawności językowej.

Laureaci:

Laureatami konkursu zostaną uczniowie, którzy uzyskali największą łączną liczbę punktów z części pisemnej i ustnej.

Nagrody:

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe, laureaci- nagrody rzeczowe.

 1. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU:
 • • Początki osadnictwa na ziemiach polskich, kultury archeologiczne , religia Słowian, osada w Biskupinie
 • • Ziemie polskie w X wieku, powstanie państwa Piastów, relacje z sąsiadami , legendy dotyczące początków państwa polskiego.
 • • Chrzest Polski jego przyczyny i następstwa.
 • • Społeczeństwo polskie w czasach Mieszka I , rola dworu i drużyny książęcej.
 • • Dagome iudex i początki rządów Bolesława Chrobrego.
 • • Misja Św. Wojciecha – przyczyny, przebieg, następstwa.
  • • Polityka zagraniczna Bolesława Chrobrego, stosunki z sąsiadami ze szczególnym uwzględnieniem zjazdu gnieźnieńskiego.
  • • Kryzys i odbudowa państwa Piastów – panowanie Mieszka II i Kazimierza Odnowiciela.
   • • Panowanie Bolesława Śmiałego, ze szczególnym uwzględnieniem sporu z biskupem Stanisławem oraz relacjami z sąsiadami.
   • • Relacje rodzinne między Piastami, żony książąt i królów Polskich z X i XI wieku.
   • • Źródła historyczne przedstawiające dzieje Polski w X i XI wieku.
   • • Początki państwa polskiego w literaturze i malarstwie.
 1. WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE :

• Fragmenty kronik Galla Anonima, Wincentego Kadłubka, Kosmasa, Thietmara.

• Stanisław Rosiak „Ilustrowany Poczet Królów i Książąt Polskich”

• Jerzy Dowiat „Chrzest Polski”

• Jerzy Wyrozumski „Historia Polski do roku 1505”

• Marek Urbański „Poczet królowych i żon władców Polski”

• „Polaków Dzieje Malowane” – wyd. Demart

 

 1. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU:

Zgłoszenia w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Gąsewie Poduchownym lub przesłać listownie bądź faksem na adres:

 

Zespół Szkół w Gąsewie Poduchownym

ul. Reymonta 12

06‑213 Sypniewo

tel.: 29 7179421, fax: 29 7179421

adres e-mail: gimgasewo@wp.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 22 listopada 2013 roku.

Informacje o konkursie zamieszczone będą również na stronie: http://gasewo.edu.pl/

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYM KONKURSIE I ŻYCZYMY SUKCESÓW!