REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA SALI GIMNASTYCZNEJ W GĄSEWIE
MIESZKAŃCOM GMINY SYPNIEWO

 

 1. Sala gimnastyczna jest obiektem sportowym przeznaczonym i przystosowanym do prowadzenia zajęć sportowych z następujących dyscyplin: piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, tenis ziemny, tenis stołowy, aerobic.
 2. Osoby wchodzące na teren obiektu zobowiązane są do zmiany obuwia na czyste i właściwe (na miękkiej, jasnej podeszwie) oraz bezwzględnego przestrzegania regulaminu.
 3. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów.
 4. Napoje i posiłki regenerujące należy spożywać w szatni (zabrania się wnoszenia napojów na parkiet sali gimnastycznej).
 5. Przebywanie ćwiczących na sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności instruktora prowadzącego zajęcia lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.
 6. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do respektowania poleceń obecnego pracownika szkoły.
 7. Wszystkie urządzenia oraz sprzęty mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie
  z ich przeznaczeniem.
 8. O ew. powstałych w trakcie użytkowania szkodach i usterkach lub uszkodzeniach sprzętu należy bezzwłocznie poinformować obecnego pracownika szkoły oraz dyrektora Zespołu Szkół.
 9. Ćwiczący przebierają się w szatni pozostawiając buty i ubrania w należytym porządku.
 10. W czasie pobytu grup ćwiczących na sali gimnastycznej szatnia pozostaje pod ich opieką. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 11. Każda grupa korzystająca z sali jest odpowiedzialna za ład i porządek.
 12. Sala gimnastyczna może być udostępniana organizacjom lub osobom prywatnym zamieszkałym na terenie gminy Sypniewo po zawarciu pisemnej umowy z dyrekcją szkoły.
 13. Sala gimnastyczna jest udostępniana mieszkańcom w poniedziałki, czwartki i piątki,
  w godz. 1530 – 1730 i 1730 – 1930.
 14. Grupa chcąca skorzystać z sali wyznacza pełnoletnią osobę odpowiedzialną za porządek i bezpieczeństwo ćwiczących. Osoba ta uzgadnia termin wejścia na salę, podpisuje stosowną umowę (w momencie wejścia z grupą na salę), nadzoruje zajęcia i bierze pełną odpowiedzialność za grupę ćwiczących.
 15. Uzgodnienie terminu najmu następuje osobiście lub telefonicznie (29 71-79-006) w sekretariacie szkoły. Należy również podać ze sprzętu do jakiej dyscyplina zamierza się korzystać.
 16. Szkoła udostępnia sprzęt konieczny do prowadzenia zajęć (bramki, kosze, stojaki, siatki), nie udostępnia natomiast drobnego wyposażenia takiego jak piłki, rakietki itp.
 17. Drobny sprzęt, taki jak piłki, używany przez ćwiczących musi być czysty i zapewniać bezpieczne korzystanie z sali gimnastycznej.
 18. Najemca nie stosujący się do regulaminu, traci prawo do korzystania z sali gimnastycznej.