Statut Gimnazjum

STATUT  

PUBLICZNEGO   GIMNAZJUM  W  GĄSEWIE

 

§1

 

 1. „Publiczne  Gimnazjum  „  zwane  dalej  „gimnazjum „ działa  na  podstawie  ustawy  z dnia              7  września  1991r.  o  systemie  oświaty (Dz.Uz1996r.  Nr  67 , poz. 329 i  Nr 106 ,       poz.496 , z 1997r. Nr  28 , poz. 153  i  Nr  141 , poz. 943  oraz  z  1998r . Nr  117 , poz.759  i  Nr.162 , poz. 1126 , Nr  14 z 1999r , Nr 67 z 1999r)
 2. Siedziba  szkoły  mieści  się  w  budynku  Szkoły Podstawowej w Gąsewie Poduchownym przy  ulicy  Wł. Reymonta 12.
 3. Organem  prowadzącym szkołę  jest  Gmina . Nadzór  pedagogiczny  sprawuje  Kuratorium Oświaty  w  Warszawie – Delegatura  w  Ostrołęce.
 4. Czas  trwania  nauki  w  gimnazjum  trwa  trzy  lata .
 5. Szkoła używa  nazwy w  pełnym  brzmieniu – „Zespół Szkół w Gąsewie Poduchownym Publiczne  Gimnazjum  w  Gąsewie„ ,   także  na  pieczęciach.
 6. Szkoła określa jednolity strój szkolny dla uczniów.

 

§2

 

 1. Szkoła  realizuje  cele  i  zadania  określone  w  ustawie  oraz  przepisach  wydanych  na  jej podstawie , w  szczególności :

a)      umożliwia  zdobycie  wiedzy  i  umiejętności  niezbędnych  do  uzyskania  świadectwa        ukończenia  szkoły ,

b)      kształtuje  środowisko  wychowawcze  sprzyjające  realizowaniu celów  i  zasad    określonych                   w  ustawie , stosownie  do  warunków  szkoły  i  wieku uczniów , zgodnie     z  programem  wychowawczym  szkoły , stanowiącym  załącznik  nr  1  do statutu oraz  uwzględniając program profilaktyczny , stanowiącym  załącznik  nr  1A  do  statutu ,

c)      sprawuje  opiekę  nad  uczniami  odpowiednio  do  ich  potrzeb  oraz  możliwości      szkoły .

 

 1. działalności  pedagogicznej  i  wychowawczo – opiekuńczej  nauczycieli  szkoły  System oświatowy  zapewnia  w  uzasadnionych  przypadkach , uznanych  przez  radę       pedagogiczną , dostosowanie  treści  nauczania  do  możliwości psychofizycznych  uczniów .  Umożliwia  pobieranie  nauki  przez  dzieci  i  młodzież  niepełnosprawną  oraz        niedostosowaną  społecznie  zgodnie  z  indywidualnymi  potrzebami  rozwojowymi                             i   edukacyjnymi  oraz  predyspozycjami .

 

 1. Szkoła  realizuje  zadania  określone w  programie  wychowawczym i programie  profilaktycznym    szkoły  .

1)      Program wychowawczy  i program profilaktyczny szkoły  uchwala  rada  pedagogiczna po zasięgnięciu  opinii  Rady Rodziców  i  samorządu  uczniowskiego ,

2) w realizacji programu wychowawczego  uwzględnia  się  wewnątrzszkolny  system doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia .

 

 1.  Szkoła  zapewnia  opiekę  uczniom  szczególnie  uzdolnionym  poprzez  umożliwianie       realizowania  indywidualnych  programów  nauczania  oraz  ukończenia  szkoły   w  skróconym  czasie .Umożliwia  uczniom  podtrzymanie  tożsamości  narodowej ,    językowej  oraz  religijnej .

 

 1. Szkoła  realizuje  zadania  opiekuńcze , odpowiednie  do  potrzeb  uczniów  i  środowiskowych  ,         z uwzględnieniem  obowiązujących  w  szkołach  ogólnych  zasad i  przepisów  bezpieczeństwa          i  higieny , a  w  szczególności :

1)   uczniowie  mają  prawo  korzystać  ze  świetlicy i biblioteki oraz     z  pomocy  dydaktycznych          i  środków  audiowizualnych  za  zgodą  i  pod  opieką  nauczyciela ,

2)   podczas   zajęć  obowiązkowych  i  ponadobowiązkowych  opiekę  nad  uczniami  sprawuje  nauczyciel ,

3)        podczas  zajęć  poza  terenem  szkoły  oraz  w  trakcie  wycieczek  i  innych  form  osobą

odpowiedzialną  za  bezpieczeństwo  uczniów  może  być  tylko  nauczyciel  tej  szkoły  przy  współudziale  rodziców  lub  opiekunów  dorosłych  stosując  zasadę , że  grupa  uczestników  na  opiekuna  będzie  zgodna  z  zasadami  bezpieczeństwa bhp , podczas  przerw  międzylekcyjnych  nauczyciele  pełnią  dyżury  na  terenie  szkoły  i  wokół  niej   zgodnie   z  planem  dyżurów  ustalonych  przez  dyrektora .

 

 1. Szkoła  ma  prawo  zorganizowania  indywidualnej  opieki  nad  niektórymi  uczniami ,                    a  zwłaszcza  nad :

1)   uczniami  z  zaburzeniami  rozwojowymi , uszkodzeniami  narządów  ruchu , słuchu  lub      wzroku ,

2)   uczniami , którym  z  powodu  warunków  rodzinnych  lub  losowych  potrzebne  są       szczególne  formy  opieki , w  tym  stała  bądź  doraźna  pomoc  materialna .    Formę  i  zakres opieki  ustala  rada  pedagogiczna  w  porozumieniu  z  Radą Rodziców  i  samorządem  uczniowskim , w  miarę  posiadanych  środków finansowych.

 

 1. W  szkole  funkcjonuje  wewnątrzszkolny  system  oceniania , którego  treść  stanowi  załącznik  nr 2 do  statutu .

 

 1. Szkoła  może  tworzyć  oddziały  sportowe , integracyjne ,specjalne  oraz  przysposabiające do  pracy.

 

 1.  W  szkole może  być  prowadzona  działalność  innowacyjna  i  eksperymentalna  po  uprzednim  zatwierdzeniu  przez  radę  pedagogiczną .

 

 1. W  szkole mogą  być  organizowane  zajęcia  dodatkowe ( np.  koła  zainteresowań , przedmiotowe, artystyczne itp. ) uwzględniające  potrzeby  rozwojowe  uczniów .

 

 1. Uczniom , którym  z  przyczyn  rozwojowych  lub  rodzinnych  potrzebna  jest  pomoc i wsparcie , szkoła  może  zorganizować następujące  formy  opieki i  pomocy : zajęcia  dydaktyczno – wyrównawcze , zajęcia  reedukacyjne , zajęcia  z  pedagogiem  lub psychologiem .

 

 1. Szkoła  współpracuje  z  Poradnią  Psychologiczno – Pedagogiczną  w  Makowie  Maz w celu  uzyskania  przez  dzieci  i  rodziców  specjalistycznej  pomocy oraz otrzymania opinii i orzeczeń dotyczących uczniów mających trudności w nauce.

 

 1. Rodzice  współpracują  z  nauczycielami  w  sprawach  wychowania  i  kształcenia  swych  dzieci . Szkoła  prowadzi  następujące  formy  współpracy  z  rodzicami :

1)   spotkania  ogólnoszkolne – co  najmniej  raz  w  roku ,

2)   spotkania  klasowe – nie  rzadziej  niż  raz  na  kwartał ,

3)   spotkania  indywidualne ,

4)   wizyty  domowe ,

5)   kontakt telefoniczny ,

6)   dni otwarte.

 

 1. Rodzice  mają  prawo  do :

1)   znajomości  zadań  i  zamierzeń  dydaktyczno – wychowawczych   w  danej  klasie ,

2)   znajomości  zasad  oceniania , klasyfikowania  i  promowania ,

3)   rzetelnej  informacji  na  temat  osobowości  swego  dziecka , jego  zachowania ,  postępów              i  przyczyn  trudności  w  nauce ,

4)   uzyskiwania  informacji  i  porad  w  sprawach  wychowania  i  dalszego  kształcenia  swych  dzieci ,

5)   wyrażania  i  przekazywania  organowi  nadzorującemu  szkołę  opinii  na  temat  pracy  szkoły .

 1. Rodzice  mogą  wspierać  działania  dydaktyczno – wychowawcze  szkoły  świadcząc  pomoc  finansową  lub  materialną . Mogą  służyć  pomocą  w  sprawowaniu  opieki  podczas  imprez  szkolnych  i  klasowych ( wycieczki , rajdy , dyskoteki , wieczorki  itp. ).

 

 1. 16.  Sposób wykonywania zadań szkoły.

 

1) Zadania dydaktyczne będą realizowane poprzez:

 

a)  stwarzanie sytuacji sprzyjającej pozytywnemu nastawieniu do nauki szkolnej

b)  właściwy dobór programów nauczania i podręczników szkolnych

c)   zapewnienie uczniom dostępu do biblioteki szkolnej i środków dydaktycznych

d)  tworzenie bazy dydaktycznej do nauczania poszczególnych przedmiotów

e)   prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi ucznia w procesie nauczania

f)   stwarzanie sytuacji umożliwiających uczniom wykorzystanie zdobytej wiedz i umiejętności w

praktycznym   działaniu

g)   wspomaganie rozwoju i indywidualnych zainteresowań uczniów.

 

2) Zadania wychowawcze będą realizowane poprzez:

 

a)   realizację tematyki lekcji z wychowawcą

b)      właściwy przykład nauczyciela wychowawcy

c)      realizację zadań wychowawczych w trakcie procesu nauczania poprzez wykorzystanie odpowiednich treści i sytuacji lekcyjnych

d)     organizację apeli tematycznych oraz związanych z uroczystościami szkolnymi i świętami narodowymi

e)      stałą pracę wokół patrona szkoły

f)       wspomaganie wychowawczej roli rodziny.

 

3) Zadania opiekuńcze będą realizowane poprzez:

 

a)      zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć, przerw, na korytarzach, na boisku szkolnym, na wycieczkach pieszych i autokarowych, podczas powrotu do domu na przystanku autobusowym

b)      stały kontakt z rodzicami mający na celu rozpoznanie sytuacji domowej ucznia i udzielenie mu właściwej pomocy

c)      propagowanie zdrowego stylu życia i dbania o higienę osobistą.

 

 

 

 

 

§3

 

 1. Organami  szkoły  są:

a)      dyrektor  szkoły ,

b)      rada  pedagogiczna ,

c)      samorząd  uczniowski  zwany  dalej  samorządem ,

d)     rada  rodziców .

 

 1. Zadania  dyrektora  szkoły  określa  ustawa  o  systemie  oświaty  z  dnia  07.09.1991r.

1)        Dyrektor szkoły  w  szczególności :

a)       kieruje  działalnością  szkoły  w  tym  organizuje  i  koordynuje  na  bieżąco  tok            oraz                 reprezentuje  szkołę  na  zewnątrz ,

b)   sprawuje  nadzór  pedagogiczny ,

c)    sprawuje  opiekę  nad  uczniami  oraz  stwarza  warunki  harmonijnego  rozwoju          psychofizycznego  poprzez  współpracę  z  poradnią  psychologiczno – pedagogiczną oraz   aktywne  działania  prozdrowotne ,w  tym  współpracę  z  lekarzami  podstawowej   opieki  zdrowotnej  w  zakresie  profilaktyki ,

d)  przygotowuje  projekty  takich  dokumentów  programowo – organizacyjnych  szkoły   jak: tygodniowy  rozkład  zajęć  szkolnych  oraz  kalendarz  szkolny ,

e)    realizuje  uchwały  rady  pedagogicznej , podjęte  w  ramach  jej  kompetencji    stanowiących ,

f)    dysponuje  środkami  określonymi  w  planie  finansowym  szkoły  i  ponosi  odpowiedzialność  za  ich  prawidłowe  wykorzystanie , a  także  może  organizować administracyjną  , finansową  i  gospodarczą  obsługę  szkoły ,

g)   wykonuje  inne  zadania  wynikające  z  przepisów  szczegółowych ,

h)   dba o zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych

przez szkołę.

 

2)      Dyrektor  jest  kierownikiem  zakładu  pracy  dla  zatrudnionych  w  szkole  nauczycieli                      i  pracowników  nie  będących  nauczycielami . Dyrektor  szkoły  w  szczególności decyduje            w  sprawach :

a)         zatrudniania  i  zwalniania  nauczycieli  oraz  innych  pracowników  szkoły ,

b)        przyznawania  nagród  oraz  wymierzania  kar  porządkowych  nauczycielom  i  innym   pracownikom  szkoły ,

c)         występowania  z  wnioskami  po  zasięgnięciu  opinii  rady  pedagogicznej ,  w  sprawach

odznaczeń , nagród i  innych  wyróżnień  dla  nauczycieli  oraz  pozostałych pracowników  szkoły .

3)   Dyrektor  szkoły  w  wykonywaniu  swoich  zadań  współpracuje  z  radą  pedagogiczną, radą rodziców , rodzicami  i  samorządem  uczniowskim .

 

 1. Rada  pedagogiczna  jest  kolegialnym  organem  szkoły  w  zakresie  realizacji  jej   statutowych  zadań  dotyczących  kształcenia , wychowania  i  opieki . Rada działa w oparciu o Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej stanowiący załącznik nr 3 do statutu.

 

 1. W  skład  rady pedagogicznej  wchodzi dyrektor oraz  nauczyciele  zatrudnieni  w  szkole i  inni  prowadzący  zajęcia  dydaktyczno – wychowawcze  z  młodzieżą .

 

 1. Rada  pedagogiczna  zatwierdza

1)        wyniki  klasyfikacji  semestralnej  uczniów ,

2)        Wewnątrzszkolny  System  Oceniania ,

3)        Program  Wychowawczy  Szkoły ,

4)        Szkolny  Zestaw  Programów ,

5)        szkolne  regulaminy  o  charakterze  wewnętrznym ,

6)        wnioski  stałych  i  doraźnych  komisji  powołanych  przez  radę  pedagogiczną ,

7)        wnioski wychowawców  klas   i  innych  nauczycieli w  sprawie przyznawania  nagród                    i  wyróżnień  oraz wymierzania  kar ,

8)        organizację  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  szkoły ,

9)        program  profilaktyczny .

 

 1. Rada  pedagogiczna  opiniuje :

1)        organizację  pracy  szkoły , w  tym  zwłaszcza  tygodniowy  rozkład  zajęć lekcyjnych               i  pozalekcyjnych ,

2)        plan  wykorzystania  środków  finansowych , w  ramach  przyznawanych  szkole  limitów ,

3)        wnioski  o  przyznanie  nauczycielom  odznaczeń , nagród  oraz  innych  form     uznania ,

4)        propozycje  przydziału  nauczycielom  stałych  prac  i  zajęć  związanych   bezpośrednio                z  organizacją  procesu  dydaktyczno – wychowawczego    i  opiekuńczego , w  ramach  przysługującego  nauczycielom  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  dodatkowych , odpłatnych  zajęć  dydaktycznych ,  wychowawczych  i  opiekuńczych ,

5)        Kandydatów  do  powierzania  im  funkcji  kierowniczych  w  szkole .

 

 1. Rada  pedagogiczna  podejmuje  uchwały :

1)        w  sprawie  przyjęcia  Statutu  Szkoły  z  załącznikami ,

2)        w  sprawie  klasyfikacji  rocznej ,

3)        sprawie  skreślenia z  listy  uczniów  nie  podlegających  obowiązkowi szkolnemu  tj.  po  ukończeniu  18  lat ,

4)        w  sprawie  innowacji  i  eksperymentów  pedagogicznych .

 

 1. Uchwały  rady  obowiązują  wszystkich  pracowników  i  uczniów  szkoły.

 

 1. Rada  podejmuje  uchwały  na  zebraniach  plenarnych  zwykłą  większością   głosów                        w  obecności  co  najmniej  połowy  jej  członków . Głosowanie  nad  podjęciem   uchwały  odbywa  się  w  trybie  jawnym  lub  tajnym . Tryb  głosowania  nad   uchwałą  ustala  rada  pedagogiczna  w  głosowaniu  jawnym .

 

 1. Dyrektor  ma  prawo  wstrzymać  wykonanie  uchwał  niezgodnych  z  przepisami  prawa .                 O  wstrzymaniu  wykonania  uchwały dyrektor  niezwłocznie  zawiadamia  organ  prowadzący  szkołę  oraz  organ  sprawujący   nadzór   pedagogiczny . Organ  sprawujący   nadzór   pedagogiczny  w  porozumieniu  z  organem  prowadzącym  szkołę  uchyla  uchwałę  w  razie  stwierdzenia  jej  niezgodności  z  przepisami  prawa . Rozstrzygnięcie  organu  sprawującego   nadzór   pedagogiczny  jest   ostateczne .

 

 1. Rada  pedagogiczna  wykonuje  swoje  zadania  zgodnie  z  rocznym  planem  pracy    szkoły . Rada  pedagogiczna  obraduje  na  zebraniach  plenarnych  lub  w  powołanych    przez  siebie  komisjach .Zebrania  plenarne rady  pedagogicznej  są  organizowane  przed  rozpoczęciem  roku  szkolnego , w  każdym  semestrze  w  związku  z   zatwierdzeniem  wyników  klasyfikowania  lub  promowania  uczniów  oraz  w  miarę   potrzeb .Zebrania  mogą  być  organizowane  z  inicjatywy  przewodniczącego  lub   placówki  organu  prowadzącego  szkołę  albo na  wniosek  co  najmniej  1/3  członków   rady  pedagogicznej .

 

 1.   Rada  ma  prawo  do :

1)   występowania  z  wnioskami  w  sprawach  doskonalenia  organizacji  nauczania                             i  wychowania   oraz  w  sprawach  oceny  pracy  nauczyciela ,

2)   członek  rady  ma  prawo  wyboru  programu  nauczania  gwarantującego  realizację treści  zawartych  w  podstawach  programowych  danego  przedmiotu .Rada  może  wystąpić                        z  wnioskiem  do  organu  prowadzącego  szkołę  o  odwołanie   z  funkcji  dyrektora  lub  do  dyrektora  – o  odwołanie  nauczyciela  z  funkcji   kierowniczej  w  szkole ,  jeżeli  narusza  on  obowiązujące  przepisy  lub  zaniedbuje swoje  obowiązki .

 1. Rada  powołuje , w  zależności  od  potrzeb , stałe  lub  doraźne  komisje .

 

 1. Działalność  komisji  może  dotyczyć  wybranych  zagadnień  statutowej działalności szkoły                 i  pracy  nauczycieli , w  tym  między  innymi  : planowania pracy  dydaktycznej ,wychowawczej        i  opiekuńczej , realizacji  uchwał  i wniosków , pracy wychowawczej , pracy  nauczycieli  tych  samych  i  pokrewnych przedmiotów  nauczania , doskonalenia  zawodowego , organizacji  wypoczynku , profilaktyki  i  resocjalizacji .
 2. Pracą  komisji  kieruje  przewodniczący  powołany  przez  radę  lub  komisję  na wniosek  przewodniczącego  rady .

 

 1. Komisja  informuje  radę  o  wynikach  swojej  pracy , formułując  wnioski  do zatwierdzenia

przez  radę .

 

 1. Przewodniczącym  rady  pedagogicznej  jest  dyrektor  szkoły . Przewodniczący  przygotowuje            i  prowadzi  zebrania  oraz  jest  odpowiedzialny  za  zawiadomienie  wszystkich  jej  członków           o  terminie  i  porządku  zebrania . Przewodniczący  rady     pedagogicznej  jest  zobowiązany  do :

1)      tworzenia  atmosfery  życzliwości  i  zgodnego  współdziałania  wszystkich  członków   rady  pedagogicznej  w  podnoszeniu  poziomu  dydaktycznego , wychowawczego i  opiekuńczego  szkoły ,

2)   oddziaływania  na  postawę  nauczycieli , pobudzania  ich  do  twórczej  pracy i   podnoszenia  kwalifikacji  zawodowych ,

3)   dbania o  autorytet  rady pedagogicznej : ochrony  praw  i  godności  nauczycieli ,

4)   zapoznawania nauczycieli  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  szkolnego  oraz omawiania  trybu  i  form  ich  realizacji ,

5)   analizowania stopnia  realizacji  uchwał  rady  pedagogicznej ,

6)   przedstawiania  radzie  pedagogicznej  2  razy  do  roku  wniosków  ze  sprawowanego  nadzoru  pedagogicznego   oraz  informacji  o  działalności  szkoły.

 

 1. Członek  rady  pedagogicznej  zobowiązany  jest  do :

1)      współtworzenia  atmosfery  życzliwości , koleżeństwa  i  zgodnego  współdziałania wszystkich  członków  rady ,

2)   przestrzegania  postanowień  prawa  szkolnego  oraz  wewnętrznych  zarządzeń  dyrektora ,

3)   czynnego  uczestnictwa  we  wszystkich  zebraniach  i  pracach  rady  i  jej  komisji , do których   został  powołany  oraz  w  wewnętrznym  doskonaleniu ,

4)      realizowania  uchwał  rady  pedagogicznej  także  wtedy , kiedy zgłosił  do  nich swoje     zastrzeżenia ,

5)      składania  przed  radą  pedagogiczną  sprawozdań  z  wykonania  przydzielonych  zadań ,

6)      rzetelnego  realizowania  zadań  dydaktycznych , wychowawczych  i  opiekuńczych , wynikających  ze  statutowych  funkcji  szkoły ,

7)      doskonalenia  własnych  umiejętności  zawodowych ,

8)      przestrzeganie  tajemnicy  obrad  rady .

 

 1. W  zebraniach  rady  pedagogicznej  mogą  także  brać  udział  z  głosem  doradczym  osoby  zapraszane  przez  przewodniczącego  za  zgodą  lub  na  wniosek rady  pedagogicznej                        w  szczególności :

a)        lekarze  i  inni  pracownicy  powołani  do  sprawowania  opieki  higieniczno – lekarskiej  nad  uczniami ,

b)        przedstawiciele  organizacji  politycznych , społecznych  i  związkowych ,

c)        przedstawiciele  samorządu  uczniowskiego  i  innych  organizacji  społecznych  działających  na  terenie  szkoły ,

d)       przedstawiciele  komitetu  rodzicielskiego ,

e)        pracownicy  administracyjni , ekonomiczni  i  obsługi  szkoły .

Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.

 

 1. Z  zebrania  rady  oraz  zebrania  komisji  sporządza  się  protokół  i  w  terminie  do  7  dni  od  daty  zebrania  wpisuje  się  go  do  księgi  protokołów  rady pedagogicznej. Protokół  zebrania  rady  wraz  z  listą  obecności  jej  członków  podpisuje  przewodniczący obrad  i  protokolant . Członkowie  mają  prawo  zapoznać  się  z  treścią  protokołu .

 

 1. Podstawowym  dokumentem działalności  rady / komisji / jest  książka protokołów .    Zasznurowaną , opieczętowaną  i  podpisaną  przez  dyrektora  księgę  zaopatruje  się klauzulą  –        „ Księga  zawiera stron …… i  obejmuje   okres  pracy  Rady  Pedagogicznej  od  dnia …………….     do  dnia ………….. .”

 

 1. Księgi  protokołów  należy  udostępnić  na  terenie  szkoły  jej  nauczycielom ,  upoważnionym  wizytatorom  zatrudnionym  w  organach  nadzorujących  szkołę ,   upoważnionym  przedstawicielom  związków  zawodowych  zrzeszających  nauczycieli .

 

 1. W  szkole  działa  samorząd  szkolny , zwany  dalej  samorządem . Tworzą  go  wszyscy

uczniowie   szkoły. Zadania  , zasady  wybierania  i  działania  samorządu  określa  zgodny  ze   statutem  szkoły  regulamin  samorządu  stanowiący  załącznik  nr  5  do  statutu .

 

 1. W  szkole  działa  rada  rodziców  zwana  dalej  komitetem  rodzicielskim . Zasady tworzenia  oraz  działania   komitetu  określa  Regulamin  Rady Rodziców  stanowiący  załącznik  nr 4   do  statutu .

§4

 

Terminy  rozpoczynania  i  kończenia  zajęć  dydaktyczno – wychowawczych , przerw świątecznych  oraz  ferii  zimowych  i  letnich  określają  przepisy  w  sprawie  organizacji  roku  szkolnego .

 

§5

 

 1. Podstawową  jednostką  organizacyjną  szkoły  jest  oddział .

 

 1. W  zależności  od  liczby  dzieci  urodzonych  w  danym  roczniku  klasy  dzieli  się  na oddziały , których  liczebność  nie  powinna  przekraczać  26  uczniów .

 

 1. W  szkole  mogą  być  tworzone  oddziały  przysposabiające  do  pracy  dla  uczniów , którzy   po  rocznym  uczęszczaniu  do  gimnazjum  i  ukończeniu  15  roku  życia  nie  rokują  ukończenia  szkoły  w  normalnym  trybie.

 

§6

 

 1. Oddział  można  dzielić  na  grupy  na  zajęciach  z  języków  obcych  i  informatyki  oraz  na zajęciach , dla  których  z  treści  programu  nauczania  wynika  konieczność  prowadzenia  ćwiczeń , w  tym  laboratoryjnych , z  zastrzeżeniem  ust . 2 .

 

 1. Podział  na  grupy  jest  obowiązkowy  na  zajęciach  z  języków  obcych  i  informatyki                    w  oddziałach  liczących  powyżej  24  uczniów  oraz  podczas  ćwiczeń , w  tym laboratoryjnych , w  oddziałach  liczących  powyżej  30   uczniów .

 

 1. W  przypadku oddziałów  liczących  odpowiednio  mniej  niż  24 uczniów  lub  mniej  niż 30 uczniów  podziału  na  grupy  na  zajęciach , o których  mowa  w  ust . 2 , można dokonywać  za  zgodą  organu  prowadzącego  szkołę .

 

 1. 4.      Zajęcia  z  wychowania  fizycznego  w  klasach  I – III  prowadzone  są  w  grupach  liczących  od  12  do  26  uczniów  z  uwzględnieniem  podziału  na  dziewczęta  i  chłopców .

 

§7

 1. Organizację  stałych , obowiązkowych  i  nadobowiązkowych  zajęć  dydaktycznych                          i  wychowawczych  określa  tygodniowy   podział godzin  ustalony  zgodnie  z  podstawowymi  wymogami  zdrowia  i  higieny , racjonalnie  planujący  pracę   ucznia  i  nauczycieli .

 

 1. Godzina  lekcyjna  trwa  45  minut . W  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się prowadzenie  zajęć  edukacyjnych  w  czasie  od  30  do  60  minut , zachowując  ogólny  tygodniowy  czas  zajęć  ustalony  w  tygodniowym  rozkładzie  zajęć .

 

 1. Tygodniowy  wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych , dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z religii we wszystkich klasach nie może przekroczyć 31 godzin łącznie

 

§8

 

 1. Dla  uczniów , którzy  muszą  dłużej  przebywać  w  szkole  ze  względu  na  organizację dojazdu  do szkoły , szkoła  organizuje  świetlicę .

 

 1. Świetlica  jest  pozalekcyjną  formą  wychowawczo – opiekuńczą  działającą  w  ramach  szkoły  zgodnie  ze  swym  planem .

 

 1. W  świetlicy  prowadzone  są  zajęcia  w  grupach  wychowawczych . Liczba  uczniów  w  grupie   nie  powinna  przekraczać  25 .

 

 1. Celem działalności świetlicy jest zorganizowanie uczniom  opieki, odpowiednich warunków do

 

odpoczynku, relaksu, pomocy w nauce oraz rozwijania zainteresowań.

 

 1. W ramach pracy świetlicy zorganizowane jest odprowadzanie uczniów na przystanek autobusowy i

 

opieka nad nimi w trakcie oczekiwania na przyjazd autobusu.

 

 

§9

 

 1. W szkole  działa  Biblioteka, z której korzystają wspólnie uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum,  zwana dalej biblioteką .

 

 1. Biblioteka  ta  jest  interdyscyplinarną  pracownią  szkolną  służącą  do  realizacji  potrzeb dydaktyczno – wychowawczych  szkoły , doskonalenia  warsztatu  pracy  nauczyciela  oraz popularyzowania  wiedzy  pedagogicznej  wśród  rodziców .

 

 1. Użytkownikami  jej  są : uczniowie szkoły , oraz  ich  rodzice lub  opiekunowie , nauczyciele  szkoły , administracja  szkoły .

 

 

 1. W  lokalu  biblioteki :

1)        gromadzone  są  i  opracowywane  zbiory ,

2)        możliwe  jest  korzystanie  ze  zbiorów  czytelni  i  wypożyczanie  poza  bibliotekę .

 

 1. W  bibliotece  zatrudniony  jest  jeden  bibliotekarz  w  niepełnym wymiarze    godzin proporcjonalnie do  liczby uczniów i nauczycieli.

 

 1. Godziny  pracy  biblioteki  umożliwiają  dostęp  do  jej  zbiorów  podczas  zajęć  lekcyjnych .
 2. Do  zadań  nauczyciela  bibliotekarza  należy :

1)        dbałość  i troska  o  powierzony  majątek  biblioteki  i  czytelni ,

2)        bogacenie  księgozbioru ,

3)        popularyzacja  czytelnictwa ,

4)        prowadzenie  zajęć  edukacyjnych  z  zakresu  treści  ścieżki  czytelniczo – medialnej ,

5)        realizacja  innych   zadań  zleconych  przez  dyrektora  szkoły .

 

§10

 

 1. Szkoła  może  przyjmować  słuchaczy  zakładów  kształcenia  nauczycieli  oraz studentów   szkół  wyższych  na  praktyki  pedagogiczne  ( nauczycielskie )  na  podstawie  pisemnego porozumienia  zawartego  między  dyrektorem  szkoły  lub  za  jego zgodą – poszczególnymi  nauczycielami        a  zakładem  kształcenia  nauczycieli  lub  szkołą   wyższą.

 

 1. Chętni  uczniowie  mogą  korzystać  z  dożywiania  umożliwiającego  spożycie  jednego posiłku  ciepłego  w  stołówce  Szkoły  Podstawowej . Dyrektor  w  porozumieniu  z  radą             pedagogiczną  i  samorządem  szkolnym współpracując  z  Gminnym  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej                w  Sypniewie proponując  uczniów , za  których  opłatę  za  dożywianie  wnosić  będzie  GOPS .

 

§11

 

 1. Szczegółową  organizację  nauczania , wychowania  i  opieki  w  danym  roku  szkolnym      określa  arkusz    organizacyjny    szkoły   opracowany   przez   dyrektora   szkoły         z względnieniem         szkolnego  planu  nauczania ,o  którym  mowa  w  przepisach  w  sprawie  ramowych  planów  nauczania – do  dnia  30  kwietnia  każdego  roku . Arkusz organizacji  szkoły  zatwierdza   organ  prowadzący  szkołę  do  dnia  30  maja  danego roku .

 

 1. W  arkuszu  organizacji  szkoły  zamieszcza  się  w  szczególności  :  liczbę  pracowników     szkoły, w  tym  pracowników  zajmujących  stanowiska  kierownicze , ogólną  liczbę  godzin  zajęć  edukacyjnych  finansowanych  ze  środków  przydzielonych  przez  organ    prowadzący  szkołę .

 

 

§12

 

Na  podstawie  zatwierdzonego  arkusza  organizacji  szkoły  dyrektor  szkoły , z  uwzględnieniem  zasad  ochrony  zdrowia  i  higieny  pracy , ustala  tygodniowy  rozkład zajęć  określający  organizację  stałych , obowiązkowych  i  nadobowiązkowych  zajęć  edukacyjnych .

 

§13

 

 1. W  szkole  zatrudnia  się  nauczycieli  oraz  pracowników  administracyjnych   i pracowników  obsługi .

 

 1. Zasady  zatrudniania  nauczycieli  określa  Karta  Nauczyciela  ustawa  z  dnia  26    stycznia  1982 r.  z  późniejszymi  zmianami, a  innych  pracowników  , o  których  mowa             w  ust. 1  odrębne  przepisy .

 

 1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor szkoły.
 2. Nauczyciel  prowadzi  pracę  dydaktyczną , opiekuńczą  i  jest  odpowiedzialny  za  jakość  tej  pracy  oraz  bezpieczeństwo  powierzonych  jego  opiece  uczniów .

 

 1. Do obowiązków nauczyciela należy:

a)      rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

b)      poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego, poznawanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru,

c)      rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych –zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki,

d)     prawidłowe realizowanie obowiązującego w szkole programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktycznego,

e)      kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

f)       dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich, zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,

g)      doskonalenie warsztatu pracy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

h)      wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

i)        systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów, środowiskiem oraz instytucjami wspierającymi realizację zadań statutowych szkoły,

j)        diagnozowanie niepowodzeń szkolnych,

k)      zachowanie bezstronności w ocenie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów,

l)        systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania wynikające z ustawy                   o systemie oświaty i statutu szkoły,

m)    czynny udział w pracy rady pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał.

 

 1. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa.
 2. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić dyrektora szkoły o fakcie przebywania osób postronnych.

 

 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

 

 1. Dla zapewnienia opieki nad uczniami w trakcie przerw międzysekcyjnych prowadzone są dyżury nauczycielskie.

 

 1. Nauczyciel dyżurujący:

a)      zarówno w budynku szkoły jak i poza nim, na terenie przynależnym do szkoły, odpowiada za bezpieczeństwo i sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w czasie przerw międzysekcyjnych,

b)      pełni funkcję organizatora czasu wolnego uczniów,

c)      sprawuje nadzór nad zachowaniem ładu, czystości i porządku w budynku szkolnym i w otoczeniu szkoły,

d)     kształtuje właściwą postawę uczniów w odniesieniu do mienia szkoły,

e)      pilnuje należytego wykorzystywania przez uczniów punktów sanitarnych,

f)       czuwa nad dyscypliną zmiany obuwia przez uczniów,

g)      bezpośrednio interweniuje, wyjaśnia i rozwiązuje wymagające tego sytuacje wychowawczo-opiekuńcze,

h)      wykonuje inne, bieżące zadania przydzielone przez dyrektora szkoły.

 

 1. Nauczyciel dyżurujący, pełniąc swoje obowiązki, może korzystać ze zorganizowanej pomocy uczniów.

 

 1. Dyrektor szkoły z uwagi na specyfikę jego pracy nie pełni dyżurów nauczycielskich.

 

 1. Nauczyciel świetlicy realizując swoje zadania w szczególności:

a)      odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów przez cały czas ich pobytu w świetlicy,

b)      organizuje zajęcia świetlicowe zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów,

c)      wykonuje zadania zgodnie z planem pracy świetlicy i kalendarzem imprez na dany rok szkolny,

d)     utrzymuje stały kontakt z wychowawcami klas,

e)      współpracuje z rodzicami w procesie wychowania i opieki,

f)       prowadzi niezbędną dokumentację.

 

 1. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, dyrektor szkoły powołuj koordynatora ds. bezpieczeństwa.

 

 1. Koordynatorem ds. bezpieczeństwa może zostać każdy nauczyciel, który posiada odpowiednie predyspozycje i umiejętności, pedagog szkolny, psycholog czy wicedyrektor.

 

 1. Koordynator ds. bezpieczeństwa w szczególności:

 

a)      przyjmuje od uczniów i nauczycieli uwagi dotyczące bezpieczeństwa,

b)      integruje działania w zakresie bezpieczeństwa wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów i wychowanków, rodziców),

c)      współpracuje ze środowiskiem, w tym kuratorium oświaty, policją, prokuraturą, sądem dla nieletnich i innymi instytucjami mogącymi pomóc szkole w rozwiązywaniu występujących w niej problemów.

 

 

 

§14

 

 1. W  szkole , jeśli  liczba  oddziałów  wynosi  co  najmniej  12 , tworzy  się  stanowisko wicedyrektora .

 

 1. Dyrektor  szkoły , za  zgodą  organu  prowadzącego , może  tworzyć  inne  stanowiska  kierownicze .

 

 

 

§15

 

 1. Nauczyciel  prowadzi  pracę  dydaktyczną , opiekuńczą  i  jest  odpowiedzialny  za  jakość  tej  pracy  oraz  bezpieczeństwo  powierzonych  jego  opiece  uczniów .

 

 1. Nauczyciel  w  trakcie  procesu dydaktyczno – wychowawczego  odpowiedzialny  jest                            w  szczególności  za :

1)        życie , zdrowie  i  bezpieczeństwo  uczniów ,

2)        prawidłowy  przebieg  procesu  dydaktycznego  zgodny  z  osiągnięciami  współczesnej nauki ,

3)        warsztat  pracy ( pomoce  dydaktyczno – wychowawcze  i  sprzęt  szkolny ),

4)        stymulowanie  rozwoju  psychofizycznego  uczniów , ich  zdolności , zainteresowań  oraz                      pozytywnych  cech  charakteru  w  oparciu  o  rozpoznanie  potrzeb  uczniów ,

5)        bezstronną  i  obiektywną  ocenę  uczniów  oraz  sprawiedliwe  traktowanie  wszystkich  uczniów ,

6)        udzielanie  pomocy  uczniom  w  eliminowaniu  niepowodzeń  szkolnych  w  oparciu                     o  rozpoznanie  potrzeb  uczniów ,

7)        doskonalenie  własnych  umiejętności  dydaktycznych  oraz  podnoszenie  poziomu  wiedzy  merytorycznej .

 

 1. Nauczyciel  w  swej  pracy , szczególnie  początkujący , otrzymuje  pomoc  ze  strony dyrektora  szkoły , rady  pedagogicznej . Dyrektor  szkoły  spośród  członków  rady pedagogicznej , wybiera  opiekuna  nauczyciela  rozpoczynającego  pracę (staż  do 3 lat ),   którego  zadaniem  jest  pomoc  w  rozwiązywaniu  problemów , udzielanie  na  bieżąco  porad  i  wskazówek .

 

 

§16

 

 1. Nauczyciele  prowadzący  zajęcia  w  danym  oddziale  tworzą  zespół , którego  zadaniem  jest         w  szczególności  ustalenie  zestawu  programów  nauczania  dla  danego  oddziału  oraz           jego  modyfikowanie  w  miarę  potrzeb .

 

 1. Nauczyciele  mogą  tworzyć  zespoły  wychowawcze , zespoły  przedmiotowe  lub  inne  zespoły  problemowo  zadaniowe .

 

 1. Pracą  zespołu  kieruje  przewodniczący  powołany  przez  dyrektora  na  wniosek  zespołu .

 

§17

 

 1. Oddziałem  opiekuje  się  nauczyciel  wychowawca , który  swoim  podopiecznym   zapewnia  wsparcie  w  rozwoju  i  uczeniu  się , opiekę  oraz  przygotowanie  do  życia .

 

 1. Wychowawca  jest  animatorem  życia  zbiorowego , powiernikiem  spraw  uczniów  oraz  mediatorem  i  negocjatorem  w  rozstrzyganiu  kwestii  spornych  między  uczniami  oraz     między  uczniami  a  dorosłymi .

 

 1. Wychowawca  klasy :

1)             współpracuje , współdziała  z  nauczycielami  uczącymi  w  danym  oddziale , rodzicami       uczniów  oraz  specjalistami  z  zakresu  pomocy  psychologiczno – pedagogicznej  i  zdrowotnej   na  terenie  szkoły . W  tym  celu :

a)      uzgadnia  z  nauczycielami  przedmiotów  i  koordynuje  ich  działania  wychowawcze   wobec  ogółu  uczniów , a  w  szczególności  wobec  tych , którym  potrzebna  jest   indywidualna  pomoc  i  opieka  lub  indywidualny  program  rozwoju (uczniowie   uzdolnieni lub z  trudnościami  i  niepowodzeniami  szkolnymi , niedostosowani      społecznie ).

b)      utrzymuje  stały  kontakt  z  rodzicami  uczniów , poznaje  warunki  domowe     i  potrzeby  opiekuńczo – wychowawcze  swych  wychowanków , organizuje , w miarę  swych  możliwości, pomoc  rodzicom  w  ich  trudnościach  z  dziećmi         (szczególnie  w  rodzinach  niewydolnych  wychowawczo  i  rodzinach  zastępczych  oraz  zagrożonych  patologią  społeczną ), włącza  rodziców  w  problemy  życia  klasy i szkoły.

c)      odpowiednio  współpracuje  z  różnymi  specjalistami  świadczącymi  pomoc w rozpoznawaniu  potrzeb , zamiłowań  i  uzdolnień  oraz  w  rozwiązywaniu  trudności  uczniów . Organizuje  odpowiednie  formy  tej  pomocy  na  terenie  szkoły  i  kieruje  do  placówek  pozaszkolnych .

 

2) wspiera  i  pomaga  w  rozwoju  psycho – społecznym  poszczególnym  uczniom ,w  tym  celu :

a)      planuje  i  organizuje  wspólnie  z  uczniami  swojej  klasy (i  w  miarę  możliwości  z  ich  rodzicami ) różne  formy  życia  zespołowego  w  szkole  i  poza  nią , rozwijające  jednostki            i  integrujące  klasę ,

b)      ustala  zakres  treści  i  formę  zajęć  tematycznych  w  czasie  do  jego  dyspozycji  i  na spotkania  z  klasą ,

 

3)   udziela  opieki  i  doradza  w  indywidualnych  i  zbiorowych  sprawach  spornych (konfliktach międzyludzkich , różnicy  zdań  i  poglądów ),

 

4)  na  zlecenie  dyrektora  szkoły  oraz  w  wyniku  uchwał  rady  pedagogicznej , realizuje inne  zadania  np.: prowadzi  dokumentację  klasy , składa  sprawozdania  z  efektów pracy  z  klasą , rodzicami .

 

 1. Dla  zapewnienia  ciągłości  i  skuteczności  pracy  wychowawczej  wskazane  jest , aby       wychowawca  opiekował  się  danym  oddziałem  w  ciągu  całego  etapu  edukacyjnego .

 

 1. Formy  realizacji  zadań  nauczyciela  wychowawcy  powinny  być  dostosowane  do  wieku   uczniów , ich  potrzeb  oraz  warunków  środowiskowych  szkoły .

 

§18

 

Do  klasy  pierwszej  przyjmowani  są  z  urzędu  absolwenci  sześcioletniej  szkoły         podstawowej  zamieszkujący  w  obwodzie  gimnazjum .

 

Absolwenci  sześcioletniej  szkoły  podstawowej  zamieszkujący  poza obwodem gimnazjum mogą  być  przyjmowani  na  prośbę  rodziców  o  ile  szkoła  będzie  dysponowała  wolnymi  miejscami .

 

W  przypadku  dużej  liczby  kandydatów  spoza  obwodu  szkoły  listę  przyjętych  ustala         się  według  wyników  egzaminu  po  szkole  podstawowej  oraz  średniej  stopni  na  świadectwie .

 

 

 

Uczeń  szkoły  ma  prawo  do :

1)        właściwie  zorganizowanego  procesu  kształcenia , zgodnie  z  zasadami  higieny  pracy  umysłowej

2)        opieki  wychowawczej  i  zapewnionych  warunków  bezpieczeństwa , ochrony  przed  wszelkimi  formami  przemocy  fizycznej  lub  psychicznej , do  poszanowania  swojej  godności ,

3)        życzliwego , podmiotowego  traktowania  w  procesie  dydaktyczno – wychowawczym ,

4)        swobody  wyrażania  myśli , przekonań , w  szczególności  dotyczących  życia  szkoły , a także  światopoglądowych  i  religijnych – jeśli  nie  narusza  tym  dobra  innych  osób ,

5)        rozwijania  zdolności  i  talentów ,

6)        sprawiedliwej , obiektywnej  i  jawnej  oceny ,

7)        pomocy  w  przypadku  trudności  w  nauce ,

8)        korzystania  z  poradnictwa  psychologicznego  i  zawodowego ,

9)        korzystania  z  pomieszczeń  szkolnych , sprzętu , środków  dydaktycznych , księgozbioru biblioteki  podczas  zajęć  szkolnych  i  poza  nimi  na  ustalonych  zasadach ,

10)    wpływania  na  życie  szkoły  poprzez  działalność  samorządową ,

11)    zrzeszania  się  w  organizacjach  działających  na  terenie  szkoły .

 

4a. Uczeń  , w stosunku  , do którego naruszono jego prawa , może  złożyć   osobiście  lub za pośrednictwem rodzica  skargę  do  dyrektora  szkoły  w  formie :

1)   pisemnej ,

2)   ustnej , z której zostanie sporządzona notatka podpisana przez obie strony.

 

4b. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń zgłasza ten fakt wychowawcy klasy, jednocześnie może zwrócić się o pomoc do pedagoga szkolnego oraz opiekuna samorządu uczniowskiego.

 

4c. W przypadku potwierdzenia naruszenia praw ucznia wymienione w ust. 4 osoby powinny wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego naruszenia, a następnie doprowadzić do:

 

– ustania naruszania praw ucznia,

– naprawienia wyrządzonych krzywd.

 

4d.  Jeżeli działania osób, do których zwrócił się uczeń nie przyniosą oczekiwanych efektów, uczeń ma prawo zwrócić się do dyrektora szkoły o interwencję.

 

Uczeń  szkoły  ma  obowiązek :

–   przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły ,

 

zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,

 

–   uczyć się systematycznie , pracować nad własnym rozwojem , aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły ,

 

–  godnie reprezentować szkołę ,

– uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie. Mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń jest zobowiązany do przybycia do Sali, w której się one odbywają,

 

– właściwie zachowywać się w trakcie zajęć edukacyjnych: ma obowiązek zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela. Nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć w każdym przypadku gdy uczeń zgłosi taki zamiar,

 

– uczęszczać na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze,

 

– usprawiedliwić w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych. Usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w ciągu 2 tygodni. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice (prawni opiekunowie) w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka. Oświadczenie może być podpisane przez jednego z rodziców. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał lub kopia). Uczeń nie może sam usprawiedliwić swojej nieobecności na zajęciach.

 

–  odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i pracowników szkoły nie będących nauczycielami , zachowywać się zgodnie z zasadami kultury współżycia ,

 

– dbać o piękno mowy ojczystej,

 

–   chronić życie i zdrowie własne i innych :

  • uczeń nie pali tytoniu i nie pije alkoholu
  • nie używa narkotyków ani innych środków odurzających,

 

– przestrzegać zasad współżycia społecznego:

 

  • okazywać szacunek dorosłym i kolegom
  • na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby
  • zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów mi gestów,
  • szanować poglądy  i przekonania innych, godność i wolność drugiego człowieka,

 

– podporządkować się zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycielom oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego,

 

– podporządkować się zarządzeniom dyrektora szkoły w sprawie korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Zarządzenie to powinno uwzględniać bezwzględny zakaz użytkowania tych urządzeń przez uczniów w czasie zajęć edukacyjnych oraz na terenie szkoły. Konsekwencje niezastosowania się do zarządzenia oraz tok postępowania   określony jest w  regulaminie kar i nagród,

 

–  dbać o ład , porządek oraz wspólne dobro : sprzęt , urządzenia , pomoce naukowe i przybory szkolne. Za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice. Rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy, albo koszty zakupu nowego mienia,

 

– dbać o czysty i schludny wygląd,

 

– przestrzegać zasad właściwego ubierania się, które określają „Procedury dotyczące zasad ubierania się w szkole”, stanowiące załącznik do WSO.

 

W  przypadku lekceważenia nauki i  innych obowiązków szkolnych, za naruszenie porządku uczniów dyscypliny oraz postanowień statutu uczniów uczeń może być ukarany. Zastosowane wobec ucznia kary nie mogą naruszać jego nietykalności cielesnej i godności osobistej.

 

Wobec  uczniów  stosowany  jest  regulamin  nagród  i  kar  zawarty w WSO.

 

Na  wniosek  rady  pedagogicznej  dyrektor  szkoły  może  wystąpić  do  kuratora  oświaty             z  wnioskiem  o  przeniesienie  ucznia  do  innej  szkoły  w  przypadku , gdy  jego zachowanie  stanowi  zagrożenie  dla  innych  uczniów .

 

Szkoła  organizuje  uczniom  warunki  pobytu  w  szkole  zapewniające  bezpieczeństwo , ochronę  przed  przemocą , uzależnieniami , demoralizacją  oraz  innymi  przejawami  patologii  społecznej . W  szczególności :

1)      zabezpiecza  i  wyposaża  pomieszczenia  szkolne  zgodnie  z  obowiązującymi  zasadami                     i  przepisami  BHP ,

2)      zatrudnia pedagoga szkolnego

3)      program  wychowawczy  szkoły  oraz  plany  oddziaływań  wychowawców  klasowych  uwzględniają  tę  tematykę ,

4) współpracuje  z  poradnią  psychologiczno – pedagogiczną , rodzicami , i  innymi        instytucjami

 

 

Na  wniosek  rady  pedagogicznej  dyrektor  szkoły  może  wystąpić  do  kuratora  oświaty             z  wnioskiem  o  przeniesienie  ucznia  do  innej  szkoły  w  przypadku , gdy  jego zachowanie  stanowi  zagrożenie  dla  innych  uczniów .

Szkoła  organizuje  uczniom  warunki  pobytu  w  szkole  zapewniające  bezpieczeństwo , ochronę  przed  przemocą , uzależnieniami , demoralizacją  oraz  innymi  przejawami  patologii  społecznej . W  szczególności :

 

4)      zabezpiecza  i  wyposaża  pomieszczenia  szkolne  zgodnie  z  obowiązującymi  zasadami                     i  przepisami  BHP ,

5)      program  wychowawczy  szkoły  oraz  plany  oddziaływań  wychowawców  klasowych  uwzględniają  tę  tematykę ,

6)      współpracuje  z  poradnią  psychologiczno – pedagogiczną , rodzicami , i  innymi      instytucjami  .

 

§19

 

Szkoła  używa  pieczęci  urzędowej  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami .

 

§20

 

 1. Szkoła  prowadzi  i  przechowuje  dokumentację  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra   Edukacji  Narodowej  z  dnia  19 kwietnia 1999 r. w  sprawie  sposobu  prowadzenia  przez   publiczne  przedszkola , szkoły  i  placówki  dokumentacji (Dz. U. Nr 41  z  10  maja 1999 r.        poz. 414 ) .

 

 1. Zasady  gospodarki  finansowej  szkoły  określają  odrębne   przepisy .

 

Wykaz załączników

Załącznik nr 1 – Program Wychowawczy Publicznego Gimnazjum w Gąsewie.

 

Załącznik nr 1A – Program Profilaktyczny Publicznego Gimnazjum w Gąsewie.

 

Załącznik nr 2 – Wewnątrzszkolny System Oceniania w Publicznym Gimnazjum w Gąsewie.

 

Załącznik nr 3 – Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Gąsewie.

 

Załącznik nr 4 – Regulamin Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum w Gąsewie.

 

Załącznik nr 5 – Regulamin Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum w Gąsewie.