Statut Szkoły Podstawowej

 

STATUT

 SZEŚCIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IMIENIA WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA

W GĄSEWIE

 

 

 

$   1

 1. „ Szkoła Podstawowa imienia Władysława Stanisława Reymonta w Gąsewie ”, zwana dalej „szkołą” działa na podstawie Ustawy  z dnia 7 września 1991 r. O Systemie Oświaty ( Dz.U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 i Dz. U. nr 106, poz. 496,  z 1997 r. , nr 28, poz. 153 i nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. nr117, poz.759 i nr 162, poz.1126) z późniejszymi zmianami.

 

 1.  Siedzibą Szkoły jest budynek w Gąsewie Poduchownym przy ul. Reymonta 12.
 1. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Sypniewo. Nadzór pedagogiczny sprawuje

Kuratorium Oświaty w Warszawie – Delegatura w Ostrołęce.

 

 1. Czas trwania nauki w Szkole wynosi sześć lat. Edukacja szkolna przebiega w dwóch etapach odpowiadających rozwojowi dziecka:

etap I – klasy  1-3 szkoły podstawowej

etap II – klasy  4-6 szkoły podstawowej.

Świadectwo ukończenia Szkoły uprawnia do podjęcia nauki w gimnazjum.

 

 1. Szkoła używa nazwy w pełnym brzmieniu – „Zespół Szkół w Gąsewie Poduchownym  Szkoła Podstawowa im. Władysława St. Reymonta w Gąsewie”.

 

 1. Szkoła posiada Sztandar oraz Hymn Szkoły.

 

 1. Szkoła określa jednolity strój szkolny dla uczniów.

 

 

$   2

 1. Cele i zadania szkoły.

 

1.  Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie,

w szczególności :

 

a)      umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa

 

ukończenia szkoły,

 

b)      kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w

 

ustawie, stosowanie do warunków szkoły i wielu uczniów, zgodnie z programem

 

      wychowawczym szkoły, stanowiącym załącznik nr 1 do statutu oraz uwzględniając

 

      program profilaktyczny  stanowiący  załącznik nr 2 do statutu

 

c)      sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

 

 

2.  System oświatowy  zapewnia  w  uzasadnionych  przypadkach , uznanych  przez  radę pedagogiczną , dostosowanie  treści  nauczania  do  możliwości psychofizycznych  uczniów .  Umożliwia  pobieranie  nauki  przez  dzieci  i  młodzież  niepełnosprawną  oraz        niedostosowaną  społecznie  zgodnie  z  indywidualnymi  potrzebami  rozwojowymi  i   edukacyjnymi  oraz  predyspozycjami .

 

3. Szkoła  realizuje  zadania  określone w  programie  wychowawczym i programie

profilaktycznym    szkoły  .

Program wychowawczy  i program profilaktyczny szkoły  uchwala  rada  pedagogiczna po

zasięgnięciu  opinii  Rady Rodziców  i  samorządu  uczniowskiego.

 

4.  Szkoła  zapewnia  opiekę  uczniom  szczególnie  uzdolnionym  poprzez  umożliwianie       realizowania  indywidualnych  programów  nauczania  oraz  ukończenia  szkoły   w  skróconym  czasie .Umożliwia  uczniom  podtrzymanie  tożsamości  narodowej ,    językowej  oraz  religijnej .

 

5.  Szkoła  realizuje  zadania  opiekuńcze , odpowiednie  do  potrzeb  uczniów  i  środowiskowych  ,         z uwzględnieniem  obowiązujących  w  szkołach  ogólnych  zasad i  przepisów  bezpieczeństwa          i  higieny , a  w  szczególności :

1)   uczniowie  mają  prawo  korzystać  ze  świetlicy i biblioteki oraz    z  pomocy  dydaktycznych

i  środków  audiowizualnych  za  zgodą  i  pod  opieką  nauczyciela ,

2)   podczas   zajęć  obowiązkowych  i  ponadobowiązkowych  opiekę  nad  uczniami  sprawuje

nauczyciel ,

3)        podczas  zajęć  poza  terenem  szkoły  oraz  w  trakcie  wycieczek  i  innych  form  osobą

odpowiedzialną  za  bezpieczeństwo  uczniów  może  być  tylko  nauczyciel  tej  szkoły  przy  współudziale  rodziców  lub  opiekunów  dorosłych  stosując  zasadę , że  grupa  uczestników  na  opiekuna  będzie  zgodna  z  zasadami  bezpieczeństwa bhp , podczas  przerw  międzylekcyjnych  nauczyciele  pełnią  dyżury  na  terenie  szkoły  i  wokół  niej   zgodnie   z  planem  dyżurów  ustalonych  przez  dyrektora .

6.  Szkoła  ma  prawo  zorganizowania  indywidualnej  opieki  nad  niektórymi  uczniami ,                    a  zwłaszcza  nad :

1)   uczniami  z  zaburzeniami  rozwojowymi , uszkodzeniami  narządów  ruchu , słuchu  lub      wzroku ,

2)   uczniami , którym  z  powodu  warunków  rodzinnych  lub  losowych  potrzebne  są       szczególne  formy  opieki , w  tym  stała  bądź  doraźna  pomoc  materialna .    Formę  i  zakres opieki  ustala  rada  pedagogiczna  w  porozumieniu  z  Radą Rodziców  i  samorządem  uczniowskim , w  miarę  posiadanych  środków finansowych.

7.  W  szkole  funkcjonuje  wewnątrzszkolny  system  oceniania , którego  treść  stanowi

załącznik  nr 3 do  statutu .

 

8  Szkoła  może  tworzyć  oddziały  sportowe , integracyjne ,specjalne.

 

9.  W  szkole może  być  prowadzona  działalność  innowacyjna  i  eksperymentalna  po  uprzednim  zatwierdzeniu  przez  radę  pedagogiczną .

 

10. W  szkole mogą  być  organizowane  zajęcia  dodatkowe ( np.  koła  zainteresowań , przedmiotowe, artystyczne itp. ) uwzględniające  potrzeby  rozwojowe  uczniów .

 

11. Uczniom , którym  z  przyczyn  rozwojowych  lub  rodzinnych  potrzebna  jest  pomoc i wsparcie , szkoła  może  zorganizować następujące  formy  opieki i  pomocy : zajęcia  dydaktyczno – wyrównawcze , zajęcia  reedukacyjne , gimnastykę korekcyjną,  zajęcia  z  pedagogiem  lub psychologiem .

 

12.  Szkoła  współpracuje  z  poradnią  psychologiczno – pedagogiczną   w  celu  uzyskania  przez

 

dzieci  i  rodziców  specjalistycznej  pomocy  oraz otrzymania opinii i  orzeczeń dotyczących

 

uczniów mających trudności w nauce i wychowaniu.

 

13.  Rodzice  współpracują  z  nauczycielami  w  sprawach  wychowania  i  kształcenia  swych  dzieci .

Szkoła  prowadzi  następujące  formy  współpracy  z  rodzicami :

1)   spotkania  ogólnoszkolne – co  najmniej  raz  w  roku ,

2)   spotkania  klasowe – nie  rzadziej  niż  raz  na  kwartał ,

3)   spotkania  indywidualne ,

4)   wizyty  domowe ,

5)   kontakt telefoniczny ,

6)   dni otwarte.

 

Rodzice  mają  prawo  do :

 

1)   znajomości  zadań  i  zamierzeń  dydaktyczno – wychowawczych   w  danej  klasie ,

2)   znajomości  zasad  oceniania , klasyfikowania  i  promowania ,

3)   rzetelnej  informacji  na  temat  osobowości  swego  dziecka , jego  zachowania ,  postępów              i  przyczyn  trudności  w  nauce ,

4)   uzyskiwania  informacji  i  porad  w  sprawach  wychowania  i  dalszego  kształcenia  swych  dzieci ,

5)   wyrażania  i  przekazywania  organowi  nadzorującemu  szkołę  opinii  na  temat  pracy  szkoły .

 

Rodzice  mogą  wspierać  działania  dydaktyczno – wychowawcze  szkoły  świadcząc  pomoc  finansową  lub  materialną . Mogą  służyć  pomocą  w  sprawowaniu  opieki  podczas  imprez  szkolnych  i  klasowych ( wycieczki , rajdy , dyskoteki , wieczorki  itp. ).

 

 

Sposób wykonywania zadań szkoły.

 

1) Zadania dydaktyczne będą realizowane poprzez:

 

a)  stwarzanie sytuacji sprzyjającej pozytywnemu nastawieniu do nauki szkolnej

b)  właściwy dobór programów nauczania i podręczników szkolnych

c)   zapewnienie uczniom dostępu do biblioteki szkolnej i środków dydaktycznych

d)  tworzenie bazy dydaktycznej do nauczania poszczególnych przedmiotów

e)   prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi ucznia w procesie nauczania

f)   stwarzanie sytuacji umożliwiających uczniom wykorzystanie zdobytej wiedz i umiejętności w

praktycznym   działaniu

g)   wspomaganie rozwoju i indywidualnych zainteresowań uczniów.

 

2) Zadania wychowawcze będą realizowane poprzez:

 

a)   realizację tematyki lekcji z wychowawcą

b)      właściwy przykład nauczyciela wychowawcy

c)      realizację zadań wychowawczych w trakcie procesu nauczania poprzez wykorzystanie odpowiednich treści i sytuacji lekcyjnych

d)     organizację apeli tematycznych oraz związanych z uroczystościami szkolnymi i świętami narodowymi

e)      stałą pracę wokół patrona szkoły

f)       wspomaganie wychowawczej roli rodziny.

 

3) Zadania opiekuńcze będą realizowane poprzez:

 

a)      zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć, przerw, na korytarzach, na boisku szkolnym, na wycieczkach pieszych i autokarowych, podczas powrotu do domu na przystanku autobusowym

b)      stały kontakt z rodzicami mający na celu rozpoznanie sytuacji domowej ucznia i udzielenie mu właściwej pomocy

c)      propagowanie zdrowego stylu życia i dbania o higienę osobistą.

 

$  3

1. Organami Szkoły są :

 

a)      Dyrektor Szkoły

b)      Rada Pedagogiczna

c)      Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem ,

d)     Rada Rodziców.

 

2.Zadania Dyrektora Szkoły określa Ustawa z dnia 7.09.1991 r.

 

 Dyrektor Szkoły w szczególności :

 

a)  kieruje działalnością szkoły w tym koordynuje na bieżąco tok działalności pedagogicznej                     i wychowawczo-opiekuńczej nauczycieli szkoły oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz,

 

b)  sprawuje nadzór pedagogiczny,

 

c)  sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz aktywne działania prozdrowotne, w tym współpracę z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki

 

d)  przygotowuje projekty takich dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły, jak: tygodniowy rozkład zajęć szkolnych oraz kalendarz szkolny,

 

e)  realizuje uchwały Rady Pedagogicznej , podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

 

f)  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie , a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły ,

 

g)  kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i przygotowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

 

h)   wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

3.  Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników szkoły nie będących nauczycielami. Dyrektor Szkoły w szczególności decyduje              w sprawach :

 

a)  zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,

 

b)   przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

 

c)   występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

 

4.  Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną , Radą Rodziców , rodzicami i samorządem  uczniowskim.

 

 

5. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Rada działa w oparciu o Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej stanowiący załącznik nr 4 do statutu.

 

6.  W skład rady pedagogicznej wchodzą nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz inni prowadzący

zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z uczniami.

 

7.  Rada  pedagogiczna  zatwierdza

1)        wyniki  klasyfikacji  semestralnej  uczniów ,

2)        Wewnątrzszkolny  System  Oceniania ,

3)        Program  Wychowawczy  Szkoły ,

4)        Szkolny  Zestaw  Programów ,

5)        szkolne  regulaminy  o  charakterze  wewnętrznym ,

6)        wnioski  stałych  i  doraźnych  komisji  powołanych  przez  radę  pedagogiczną ,

7)        wnioski wychowawców  klas   i  innych  nauczycieli w  sprawie przyznawania  nagród                    i  wyróżnień  oraz wymierzania  kar ,

8)        organizację  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  szkoły ,

9)        program  profilaktyczny .

 

 

8.   Rada Pedagogiczna opiniuje :

 

1)        organizację  pracy  szkoły , w  tym  zwłaszcza  tygodniowy  rozkład  zajęć lekcyjnych               i  pozalekcyjnych ,

2)        plan  wykorzystania  środków  finansowych , w  ramach  przyznawanych  szkole  limitów ,

3)        wnioski  o  przyznanie  nauczycielom  odznaczeń , nagród  oraz  innych  form     uznania ,

4)        propozycje  przydziału  nauczycielom  stałych  prac  i  zajęć  związanych   bezpośrednio                z  organizacją  procesu  dydaktyczno – wychowawczego    i  opiekuńczego , w  ramach  przysługującego  nauczycielom  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  dodatkowych , odpłatnych  zajęć  dydaktycznych ,  wychowawczych  i  opiekuńczych ,

5)        Kandydatów  do  powierzania  im  funkcji  kierowniczych  w  szkole .

 

9. Rada  pedagogiczna  podejmuje  uchwały :

1)        w  sprawie  przyjęcia  Statutu  Szkoły  z  załącznikami ,

2)        w  sprawie  klasyfikacji  rocznej ,

3)        sprawie  skreślenia z  listy  uczniów  nie  podlegających  obowiązkowi szkolnemu  tj.  po  ukończeniu  18  lat ,

4)        w  sprawie  innowacji  i  eksperymentów  pedagogicznych .

 

10. Uchwały  rady  obowiązują  wszystkich  pracowników  i  uczniów  szkoły.

 

11. Rada  podejmuje  uchwały  na  zebraniach  plenarnych  zwykłą  większością   głosów                        w  obecności  co  najmniej  połowy  jej  członków . Głosowanie  nad  podjęciem   uchwały  odbywa  się  w  trybie  jawnym  lub  tajnym . Tryb  głosowania  nad   uchwałą  ustala  rada  pedagogiczna  w  głosowaniu  jawnym .

 

12.  Dyrektor  ma  prawo  wstrzymać  wykonanie  uchwał  niezgodnych  z  przepisami  prawa .                 O  wstrzymaniu  wykonania  uchwały dyrektor  niezwłocznie  zawiadamia  organ  prowadzący  szkołę  oraz  organ  sprawujący   nadzór   pedagogiczny . Organ  sprawujący   nadzór   pedagogiczny  w  porozumieniu  z  organem  prowadzącym  szkołę  uchyla  uchwałę  w  razie  stwierdzenia  jej  niezgodności  z  przepisami  prawa . Rozstrzygnięcie  organu  sprawującego   nadzór   pedagogiczny  jest   ostateczne .

 

13. Rada  pedagogiczna  wykonuje  swoje  zadania  zgodnie  z  rocznym  planem  pracy    szkoły . Rada  pedagogiczna  obraduje  na  zebraniach  plenarnych  lub  w  powołanych    przez  siebie  komisjach .Zebrania  plenarne rady  pedagogicznej  są  organizowane  przed  rozpoczęciem  roku  szkolnego , w  każdym  semestrze  w  związku  z   zatwierdzeniem  wyników  klasyfikowania  lub  promowania  uczniów  oraz  w  miarę   potrzeb .Zebrania  mogą  być  organizowane  z  inicjatywy  przewodniczącego  lub   placówki  organu  prowadzącego  szkołę  albo na  wniosek  co  najmniej  1/3  członków   rady  pedagogicznej .

 

14.   Rada  ma  prawo  do :

1)   występowania  z  wnioskami  w  sprawach  doskonalenia  organizacji  nauczania                             i  wychowania   oraz  w  sprawach  oceny  pracy  nauczyciela ,

2)   członek  rady  ma  prawo  wyboru  programu  nauczania  gwarantującego  realizację treści  zawartych  w  podstawach  programowych  danego  przedmiotu .Rada  może  wystąpić                        z  wnioskiem  do  organu  prowadzącego  szkołę  o  odwołanie   z  funkcji  dyrektora  lub  do  dyrektora  – o  odwołanie  nauczyciela  z  funkcji   kierowniczej  w  szkole ,  jeżeli  narusza  on  obowiązujące  przepisy  lub  zaniedbuje swoje  obowiązki .

 

15. Rada  powołuje , w  zależności  od  potrzeb , stałe  lub  doraźne  komisje .

 

16. Działalność  komisji  może  dotyczyć  wybranych  zagadnień  statutowej działalności szkoły                 i  pracy  nauczycieli , w  tym  między  innymi  : planowania pracy  dydaktycznej ,wychowawczej        i  opiekuńczej , realizacji  uchwał  i wniosków , pracy wychowawczej , pracy  nauczycieli  tych  samych  i  pokrewnych przedmiotów  nauczania , doskonalenia  zawodowego , organizacji  wypoczynku , profilaktyki  i  resocjalizacji .

17. Pracą  komisji  kieruje  przewodniczący  powołany  przez  radę  lub  komisję  na wniosek  przewodniczącego  rady .

 

18. Komisja  informuje  radę  o  wynikach  swojej  pracy , formułując  wnioski  do zatwierdzenia

przez  radę .

 

19. Przewodniczącym  rady  pedagogicznej  jest  dyrektor  szkoły . Przewodniczący  przygotowuje            i  prowadzi  zebrania  oraz  jest  odpowiedzialny  za  zawiadomienie  wszystkich  jej  członków           o  terminie  i  porządku  zebrania . Przewodniczący  rady     pedagogicznej  jest  zobowiązany  do :

1)      tworzenia  atmosfery  życzliwości  i  zgodnego  współdziałania  wszystkich  członków   rady  pedagogicznej  w  podnoszeniu  poziomu  dydaktycznego , wychowawczego i  opiekuńczego  szkoły ,

2)   oddziaływania  na  postawę  nauczycieli , pobudzania  ich  do  twórczej  pracy i   podnoszenia  kwalifikacji  zawodowych ,

3)   dbania o  autorytet  rady pedagogicznej : ochrony  praw  i  godności  nauczycieli ,

4)   zapoznawania nauczycieli  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  szkolnego  oraz omawiania  trybu  i  form  ich  realizacji ,

5)   analizowania stopnia  realizacji  uchwał  rady  pedagogicznej ,

6)   przedstawiania  radzie  pedagogicznej  2  razy  do  roku  wniosków  ze  sprawowanego  nadzoru  pedagogicznego   oraz  informacji  o  działalności  szkoły.

 

20.  Członek  rady  pedagogicznej  zobowiązany  jest  do :

1)      współtworzenia  atmosfery  życzliwości , koleżeństwa  i  zgodnego  współdziałania wszystkich  członków  rady ,

2)   przestrzegania  postanowień  prawa  szkolnego  oraz  wewnętrznych  zarządzeń  dyrektora ,

3)   czynnego  uczestnictwa  we  wszystkich  zebraniach  i  pracach  rady  i  jej  komisji , do których   został  powołany  oraz  w  wewnętrznym  doskonaleniu ,

4)      realizowania  uchwał  rady  pedagogicznej  także  wtedy , kiedy zgłosił  do  nich swoje     zastrzeżenia ,

5)      składania  przed  radą  pedagogiczną  sprawozdań  z  wykonania  przydzielonych  zadań ,

6)      rzetelnego  realizowania  zadań  dydaktycznych , wychowawczych  i  opiekuńczych , wynikających  ze  statutowych  funkcji  szkoły ,

7)      doskonalenia  własnych  umiejętności  zawodowych ,

8)      przestrzeganie  tajemnicy  obrad  rady .

 

 

21.W  zebraniach  rady  pedagogicznej  mogą  także  brać  udział  z  głosem  doradczym  osoby  zapraszane  przez  przewodniczącego  za  zgodą  lub  na  wniosek rady  pedagogicznej                        w  szczególności :

a)        lekarze  i  inni  pracownicy  powołani  do  sprawowania  opieki  higieniczno – lekarskiej  nad  uczniami ,

b)        przedstawiciele  organizacji  politycznych , społecznych  i  związkowych ,

c)        przedstawiciele  samorządu  uczniowskiego  i  innych  organizacji  społecznych  działających  na  terenie  szkoły ,

d)       przedstawiciele  komitetu  rodzicielskiego ,

e)        pracownicy  administracyjni , ekonomiczni  i  obsługi  szkoły .

 

 

22. Z  zebrania  rady  oraz  zebrania  komisji  sporządza  się  protokół  i  w  terminie  do  7  dni  od  daty  zebrania  wpisuje  się  go  do  księgi  protokołów  rady pedagogicznej. Protokół  zebrania  rady  wraz  z  listą  obecności  jej  członków  podpisuje  przewodniczący obrad  i  protokolant . Członkowie  mają  prawo  zapoznać  się  z  treścią  protokołu .

 

23.Podstawowym  dokumentem działalności  rady / komisji / jest  książka protokołów .    Zasznurowaną , opieczętowaną  i  podpisaną  przez  dyrektora  księgę  zaopatruje  się klauzulą  –        „ Księga  zawiera stron …… i  obejmuje   okres  pracy  Rady  Pedagogicznej  od  dnia …………….     do  dnia ………….. .”

 

24.Księgi  protokołów  należy  udostępnić  na  terenie  szkoły  jej  nauczycielom ,  upoważnionym  wizytatorom  zatrudnionym  w  organach  nadzorujących  szkołę ,   upoważnionym  przedstawicielom  związków  zawodowych  zrzeszających  nauczycieli .

 

25.W  szkole  działa  samorząd  szkolny , zwany  dalej  samorządem . Tworzą  go  wszyscy

uczniowie   szkoły. Zadania  , zasady  wybierania  i  działania  samorządu  określa  zgodny  ze   statutem  szkoły  regulamin  samorządu  stanowiący  załącznik  nr  6  do  statutu .

 

26.W  szkole  działa  rada  rodziców, której  zasady tworzenia  oraz  działania  określa  Regulamin  Rady Rodziców  stanowiący  załącznik  nr 5   do  statutu .

 

 

 

 

$  4

 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych , przerw

 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego

 

 

 

$  5

 1. Podstawową jednostką organizacji Szkoły jest oddział .

 

 1. W zależności od liczby dzieci urodzonych w danym roczniku klasy dzieli się na oddziały , których liczebność nie powinna przekraczać 26 uczniów .

 

 1. W szkole mogą być tworzone oddziały integracyjne .

 

 1. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20 uczniów , w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych .

 

 1. W wyjątkowych wypadkach na wniosek dyrektora Gmina może zezwolić na zmniejszenie bądź zwiększenie liczby uczniów w oddziale lub w oddziałach .

 

 1. Oddział może dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach , dla których z treścią programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń , w tym laboratoryjnych , z zastrzeżeniem ust . 2 .

 

 1. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń , w tym laboratoryjnych , w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów .

 

 1. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów , podziału na grupy na zajęciach , o których mowa , w ust. 2 , można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę .

 

 1. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów z uwzględnieniem podziału na dziewczęta i chłopców .

 

 

$  6

 1. Organizacja stałych , obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć  ustalony zgodnie z podstawowymi wymogami zdrowia i higieny , racjonalnie planujący pracę ucznia i nauczycieli .

 

 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut . W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenia zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut , zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć  ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć .

 

 1. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia,  zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

 

 

 

 

$  7

 1. Dla uczniów , którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców ( prawnych opiekunów ) lub organizację dojazdu do szkoły , szkoła organizuje świetlicę .

 

 1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczą działającą w ramach Szkoły zgodnie ze swoim planem .

 

 1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych . Liczba uczniów w grupach nie powinna przekraczać 25 .

 

 1. Celem działalności świetlicy jest zorganizowanie dzieciom opieki, odpowiednich warunków do odpoczynku, relaksu, pomocy w nauce oraz rozwijania zainteresowań.

 

 1. W ramach pracy świetlicy zorganizowane jest odprowadzanie uczniów na przystanek autobusowy i opieka nad nimi w trakcie oczekiwania na przyjazd autobusu.

 

 

$ 8

 

 1. W szkole  działa  Biblioteka, z której korzystają wspólnie uczniowie szkoły podstawowej

i gimnazjum,  zwana dalej biblioteką .

 

 1. Biblioteka  ta  jest  interdyscyplinarną  pracownią  szkolną  służącą  do  realizacji  potrzeb dydaktyczno – wychowawczych  szkoły , doskonalenia  warsztatu  pracy  nauczyciela  oraz popularyzowania  wiedzy  pedagogicznej  wśród  rodziców .

 

 1. Użytkownikami  jej  są : uczniowie szkoły , oraz  ich  rodzice lub  opiekunowie , nauczyciele  szkoły , administracja  szkoły .

 

 1. W  lokalu  biblioteki :

1)        gromadzone  są  i  opracowywane  zbiory ,

2)        możliwe  jest  korzystanie  ze  zbiorów  czytelni  i  wypożyczanie  poza  bibliotekę .

 

 1. W  bibliotece  zatrudniony  jest  jeden  bibliotekarz  w  niepełnym wymiarze godzin proporcjonalnie do  liczby uczniów i nauczycieli.

 

 1. Godziny  pracy  biblioteki  umożliwiają  dostęp  do  jej  zbiorów  podczas  zajęć  lekcyjnych .
 2. Do  zadań  nauczyciela  bibliotekarza  należy :

1)        dbałość  i troska  o  powierzony  majątek  biblioteki  i  czytelni ,

2)        bogacenie  księgozbioru ,

3)        popularyzacja  czytelnictwa ,

4)        prowadzenie  zajęć  edukacyjnych  z  zakresu  treści  ścieżki  czytelniczo – medialnej ,

5)        realizacja  innych   zadań  zleconych  przez  dyrektora  szkoły .

 

 

 

 

$  9

 

 1. Szkoła  może  przyjmować  słuchaczy  zakładów  kształcenia  nauczycieli  oraz studentów szkół  wyższych  na  praktyki  pedagogiczne  ( nauczycielskie )  na  podstawie  pisemnego porozumienia  zawartego  między  dyrektorem  szkoły  lub  za  jego zgodą – poszczególnymi  nauczycielami        a  zakładem  kształcenia  nauczycieli  lub  szkołą   wyższą.

 

 1. Chętni  uczniowie  mogą  korzystać  z  dożywiania  umożliwiającego  spożycie  jednego posiłku  ciepłego  w  stołówce  Szkoły  Podstawowej . Dyrektor  w  porozumieniu  z  radą             pedagogiczną  i  samorządem  szkolnym współpracując  z  Gminnym  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej w  Sypniewie proponując  uczniów , za  których  opłatę  za  dożywianie  wnosić             będzie  GOPS

 

 

$  10

 1. Szczegółową  organizację  nauczania , wychowania  i  opieki  w  danym  roku  szkolnym      określa  arkusz    organizacyjny    szkoły   opracowany   przez   dyrektora   szkoły         z uwzględnieniem         szkolnego  planu  nauczania ,o  którym  mowa  w  przepisach  w  sprawie  ramowych  planów  nauczania – do  dnia  30  kwietnia  każdego  roku . Arkusz organizacji  szkoły  zatwierdza   organ  prowadzący  szkołę  do  dnia  30  maja  danego roku .

 

 1. W  arkuszu  organizacji  szkoły  zamieszcza  się  w  szczególności  :  liczbę  pracowni szkoły, w  tym  pracowników  zajmujących  stanowiska  kierownicze , ogólną  liczbę  godzin  zajęć edukacyjnych  finansowanych  ze  środków  przydzielonych  przez  organ    prowadzący  szkołę .

 

 1. Na  podstawie  zatwierdzonego  arkusza  organizacji  szkoły  dyrektor  szkoły , z  uwzględnieniem  zasad  ochrony  zdrowia  i  higieny  pracy , ustala  tygodniowy  rozkład zajęć  określający  organizację  stałych , obowiązkowych  i  nadobowiązkowych  zajęć  edukacyjnych .

 

 

 

 

§11

 1. W  szkole  zatrudnia  się  nauczycieli  oraz  pracowników  administracyjnych i pracowników  obsługi .
 2. Zasady  zatrudniania  nauczycieli  określa  Karta  Nauczyciela  ustawa  z  dnia  26    stycznia  1982 r.  z  późniejszymi  zmianami, a  innych  pracowników  , o  których  mowa  w  ust. 1  odrębne  przepisy .
 3. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor szkoły.
 4. Nauczyciel  prowadzi  pracę  dydaktyczną , opiekuńczą  i  jest  odpowiedzialny  za  jakość  tej  pracy  oraz  bezpieczeństwo  powierzonych  jego  opiece  uczniów .

 

 1. Do obowiązków nauczyciela należy:

a)      poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego, poznawanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru,

b)      rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych –zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki,

c)      prawidłowe realizowanie obowiązującego w szkole programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktycznego,

d)     doskonalenie warsztatu pracy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

e)      wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

f)       systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów, środowiskiem oraz instytucjami wspierającymi realizację zadań statutowych szkoły,

g)      diagnozowanie niepowodzeń szkolnych,

h)      zachowanie bezstronności w ocenie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów,

i)        systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania wynikające z ustawy o systemie oświaty i statutu szkoły,

j)        czynny udział w pracy rady pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał.

 

 1. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa.
 2. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić dyrektora szkoły o fakcie przebywania osób postronnych.
 3. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

 

 1. Nauczyciel  w  trakcie  procesu dydaktyczno – wychowawczego  odpowiedzialny  jest                            w  szczególności  za :

1)      życie , zdrowie  i  bezpieczeństwo  uczniów ,

2)      prawidłowy  przebieg  procesu  dydaktycznego  zgodny  z  osiągnięciami  współczesnej nauki,

3)      warsztat  pracy ( pomoce  dydaktyczno – wychowawcze  i  sprzęt  szkolny ),

4)      stymulowanie  rozwoju  psychofizycznego  uczniów , ich  zdolności , zainteresowań

oraz pozytywnych  cech  charakteru  w  oparciu  o  rozpoznanie  potrzeb  uczniów ,

5)    bezstronną  i  obiektywną  ocenę  uczniów  oraz  sprawiedliwe  traktowanie  wszystkich  uczniów ,

6)    udzielanie  pomocy  uczniom  w  eliminowaniu  niepowodzeń  szkolnych  w  oparciu                     o  rozpoznanie  potrzeb  uczniów ,

7)    doskonalenie  własnych  umiejętności  dydaktycznych  oraz  podnoszenie  poziomu  wiedzy  merytorycznej .

 

 1.  Nauczyciel  w  swej  pracy , szczególnie  początkujący , otrzymuje  pomoc  ze  strony dyrektora  szkoły , rady  pedagogicznej . Dyrektor  szkoły  spośród  członków  rady pedagogicznej , wybiera  opiekuna  nauczyciela  rozpoczynającego  pracę , którego  zadaniem  jest  pomoc  w  rozwiązywaniu  problemów , udzielanie  na  bieżąco  porad  i  wskazówek .

 

 1. Dla zapewnienia opieki nad uczniami w trakcie przerw międzysekcyjnych prowadzone są dyżury nauczycielskie.

 

 1. Nauczyciel dyżurujący:

a)      zarówno w budynku szkoły jak i poza nim, na terenie przynależnym do szkoły, odpowiada za bezpieczeństwo i sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w czasie przerw międzysekcyjnych,

b)      pełni funkcję organizatora czasu wolnego uczniów,

c)      sprawuje nadzór nad zachowaniem ładu, czystości i porządku w budynku szkolnym i w otoczeniu szkoły,

d)     kształtuje właściwą postawę uczniów w odniesieniu do mienia szkoły,

e)      pilnuje należytego wykorzystywania przez uczniów punktów sanitarnych,

f)       czuwa nad dyscypliną zmiany obuwia przez uczniów,

g)      bezpośrednio interweniuje, wyjaśnia i rozwiązuje wymagające tego sytuacje wychowawczo-opiekuńcze,

h)      wykonuje inne, bieżące zadania przydzielone przez dyrektora szkoły.

 

 1. Nauczyciel dyżurujący, pełniąc swoje obowiązki, może korzystać ze zorganizowanej pomocy uczniów.

 

 1. Dyrektor szkoły z uwagi na specyfikę jego pracy nie pełni dyżurów nauczycielskich.

 

 1. Nauczyciel świetlicy realizując swoje zadania w szczególności:

a)      odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów przez cały czas ich pobytu w świetlicy,

b)      organizuje zajęcia świetlicowe zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów,

c)      wykonuje zadania zgodnie z planem pracy świetlicy i kalendarzem imprez na dany rok szkolny,

d)     utrzymuje stały kontakt z wychowawcami klas,

e)      współpracuje z rodzicami w procesie wychowania i opieki,

f)       prowadzi niezbędną dokumentację.

 

 1. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, dyrektor szkoły powołuj koordynatora ds. bezpieczeństwa.

 

 1. Koordynatorem ds. bezpieczeństwa może zostać każdy nauczyciel, który posiada odpowiednie predyspozycje i umiejętności, pedagog szkolny, psycholog czy wicedyrektor.

 

 1. Koordynator ds. bezpieczeństwa w szczególności:

 

a)      przyjmuje od uczniów i nauczycieli uwagi dotyczące bezpieczeństwa,

b)      integruje działania w zakresie bezpieczeństwa wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów i wychowanków, rodziców),

c)      współpracuje ze środowiskiem, w tym kuratorium oświaty, policją, prokuraturą, sądem dla nieletnich i innymi instytucjami mogącymi pomóc szkole w rozwiązywaniu występujących w niej problemów.

 

 

§12

 1. W  szkole , jeśli  liczba  oddziałów  wynosi  co  najmniej  12 , tworzy  się  stanowisko wicedyrektora .

 

 1. Dyrektor  szkoły , za  zgodą  organu  prowadzącego , może  tworzyć  inne  stanowiska  kierownicze .

 

§13

 

 1. Nauczyciele  prowadzący  zajęcia  w  danym  oddziale  tworzą  zespół , którego  zadaniem  jest         w  szczególności  ustalenie  zestawu  programów  nauczania  dla  danego  oddziału  oraz jego  modyfikowanie  w  miarę  potrzeb .

 

 1. Nauczyciele  mogą  tworzyć  zespoły  wychowawcze , zespoły  przedmiotowe  lub  inne  zespoły  problemowo  zadaniowe .

 

 1. Pracą  zespołu  kieruje  przewodniczący  powołany  przez  dyrektora  na  wniosek  zespołu .

 

§14

 

 1. Oddziałem  opiekuje  się  nauczyciel  wychowawca , który  swoim  podopiecznym   zapewnia  wsparcie  w  rozwoju  i  uczeniu  się , opiekę  oraz  przygotowanie  do  życia .

 

 1. Wychowawca  jest  animatorem  życia  zbiorowego , powiernikiem  spraw  uczniów  oraz  mediatorem  i  negocjatorem  w  rozstrzyganiu  kwestii  spornych  między  uczniami  oraz     między  uczniami  a  dorosłymi .

 

 1. Wychowawca  klasy :

1)             współpracuje , współdziała  z  nauczycielami  uczącymi  w  danym  oddziale , rodzicami       uczniów  oraz  specjalistami  z  zakresu  pomocy  psychologiczno – pedagogicznej  i  zdrowotnej   na  terenie  szkoły . W  tym  celu :

a)      uzgadnia  z  nauczycielami  przedmiotów  i  koordynuje  ich  działania  wychowawcze   wobec  ogółu  uczniów , a  w  szczególności  wobec  tych , którym  potrzebna  jest   indywidualna  pomoc  i  opieka  lub  indywidualny  program  rozwoju (uczniowie   uzdolnieni lub z  trudnościami  i  niepowodzeniami  szkolnymi , niedostosowani      społecznie ).

b)      utrzymuje  stały  kontakt  z  rodzicami  uczniów , poznaje  warunki  domowe     i  potrzeby  opiekuńczo – wychowawcze  swych  wychowanków , organizuje , w miarę  swych  możliwości, pomoc  rodzicom  w  ich  trudnościach  z  dziećmi         (szczególnie  w  rodzinach  niewydolnych  wychowawczo  i  rodzinach  zastępczych  oraz  zagrożonych  patologią  społeczną ), włącza  rodziców  w  problemy  życia  klasy i szkoły.

c)      odpowiednio  współpracuje  z  różnymi  specjalistami  świadczącymi  pomoc w rozpoznawaniu  potrzeb , zamiłowań  i  uzdolnień  oraz  w  rozwiązywaniu  trudności  uczniów . Organizuje  odpowiednie  formy  tej  pomocy  na  terenie  szkoły  i  kieruje  do  placówek  pozaszkolnych .

 

2) wspiera  i  pomaga  w  rozwoju  psychospołecznym  poszczególnym  uczniom ,w  tym  celu :

a)      planuje  i  organizuje  wspólnie  z  uczniami  swojej  klasy (i  w  miarę  możliwości  z  ich  rodzicami ) różne  formy  życia  zespołowego  w  szkole  i  poza  nią , rozwijające  jednostki            i  integrujące  klasę ,

b)      ustala  zakres  treści  i  formę  zajęć  tematycznych  w  czasie  do  jego  dyspozycji  i  na spotkania  z  klasą ,

 

3)   udziela  opieki  i  doradza  w  indywidualnych  i  zbiorowych  sprawach  spornych (konfliktach międzyludzkich , różnicy  zdań  i  poglądów ),

 

4)  na  zlecenie  dyrektora  szkoły  oraz  w  wyniku  uchwał  rady  pedagogicznej , realizuje inne  zadania  np.: prowadzi  dokumentację  klasy , składa  sprawozdania  z  efektów pracy  z  klasą , rodzicami .

 

 1. Dla  zapewnienia  ciągłości  i  skuteczności  pracy  wychowawczej  wskazane  jest , aby       wychowawca  opiekował  się  danym  oddziałem  w  ciągu  całego  etapu  edukacyjnego .

 

 1. Formy  realizacji  zadań  nauczyciela  wychowawcy  powinny  być  dostosowane  do  wieku   uczniów , ich  potrzeb  oraz  warunków  środowiskowych  szkoły .

 

§15

 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci , które w danym roku kalendarzowym kończą 7

 

lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego na podstawie art. 16 , ust. 3 , Ustawy o Systemie

 

Oświaty , a także dzieci , w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjście do

 

szkoły na podstawie art. 16. 1 Ustawy o Systemie Oświaty.

 

 1. Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.  Na prośbę

 

rodziców ( prawnych opiekunów ) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły , jeśli w

 

odpowiedniej klasie są wolne miejsca .

 

 1. Uczeń Szkoły ma prawo do :

 

– właściwie zorganizowanego procesu kształcenia , zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej ,

 

–  opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa , ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej , do poszanowania swojej godności ,

 

–  życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym ,

 

–  swobody wyrażania myśli i przekonań , a w szczególności dotyczących życia szkoły , a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób ,

 

–  rozwijania zdolności i talentów ,

 

–   sprawiedliwej , obiektywnej i jawnej oceny ,

 

–  pomocy w przypadku trudności w nauce ,

 

–   korzystania z poradnictwa psychologicznego i zdrowotnego

 

–   korzystania z pomieszczeń szkolnych , sprzętu , środków dydaktycznych , księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i poza nimi na ustalonych zasadach ,

 

–   wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową ,

 

–   zrzeszania się w organizacjach uczniowskich działających w szkole .

 

 

 1. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń zgłasza ten fakt wychowawcy klasy, jednocześnie może zwrócić się o pomoc do pedagoga szkolnego oraz opiekuna samorządu uczniowskiego.

 

 1. W przypadku potwierdzenia naruszenia praw ucznia wymienione w ust. 4 osoby powinny wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego naruszenia, a następnie doprowadzić do:

 

– ustania naruszania praw ucznia,

– naprawienia wyrządzonych krzywd.

 

 1. Jeżeli działania osób, do których zwrócił się uczeń nie przyniosą oczekiwanych efektów, uczeń ma prawo zwrócić się do dyrektora szkoły o interwencję.

 

6a. Uczeń  , w stosunku  , do którego naruszono jego prawa , może  złożyć   osobiście  lub za pośrednictwem rodzica  skargę  do  dyrektora  szkoły  w  formie :

 1. pisemnej ,
 2. ustnej , z której zostanie sporządzona notatka podpisana przez obie strony.

 

 

 1. Uczeń Szkoły ma obowiązek :

 

–   przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły ,

 

zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,

 

–   uczyć się systematycznie , pracować nad własnym rozwojem , aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły ,

 

–  godnie reprezentować szkołę ,

– uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie. Mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń jest zobowiązany do przybycia do Sali, w której się one odbywają,

 

– właściwie zachowywać się w trakcie zajęć edukacyjnych: ma obowiązek zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela. Nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć w każdym przypadku gdy uczeń zgłosi taki zamiar,

 

– uczęszczać na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze,

 

– usprawiedliwić w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych. Usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w ciągu 2 tygodni. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice (prawni opiekunowie) w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka. Oświadczenie może być podpisane przez jednego z rodziców. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał lub kopia). Uczeń nie może sam usprawiedliwić swojej nieobecności na zajęciach.

 

–  odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i pracowników szkoły nie będących nauczycielami , zachowywać się zgodnie z zasadami kultury współżycia ,

 

– dbać o piękno mowy ojczystej,

 

–   chronić życie i zdrowie własne i innych :

  • uczeń nie pali tytoniu i nie pije alkoholu
  • nie używa narkotyków ani innych środków odurzających,

 

– przestrzegać zasad współżycia społecznego:

 

  • okazywać szacunek dorosłym i kolegom
  • na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby
  • zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów,
  • szanować poglądy  i przekonania innych, godność i wolność drugiego człowieka,

 

– podporządkować się zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycielom oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego,

 

– podporządkować się zarządzeniom dyrektora szkoły w sprawie korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Zarządzenie to powinno uwzględniać bezwzględny zakaz użytkowania tych urządzeń przez uczniów w czasie zajęć edukacyjnych oraz na terenie szkoły. Konsekwencje niezastosowania się do zarządzenia oraz tok postępowania   określony jest w  regulaminie kar i nagród,

 

–  dbać o ład , porządek oraz wspólne dobro : sprzęt , urządzenia , pomoce naukowe i przybory szkolne. Za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice. Rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy, albo koszty zakupu nowego mienia,

 

– dbać o czysty i schludny wygląd,

 

–  nosić obowiązujący strój szkolny

 

Na terenie szkoły obowiązkowe jest noszenie przez uczniów jednolitego stroju. Wzór jednolitego stroju określa dyrektor szkoły w  porozumieniu z  radą rodziców,

 

– strój szkolny stanowi kamizelka dżinsowa,

 

– ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych w określonych sytuacjach, za zgodą dyrektora szkoły, nie będzie wymagane noszenie stroju szkolnego.

 

 

 1. W  przypadku lekceważenia nauki i  innych obowiązków szkolnych, za naruszenie porządku uczniów dyscypliny oraz postanowień statutu uczniów uczeń może być ukarany. Zastosowane wobec ucznia kary nie mogą naruszać jego nietykalności cielesnej i godności osobistej.

 

 1. Wobec  uczniów  stosowany  jest  regulamin  nagród  i  kar  zawarty w WSO.

 

 1. Na  wniosek  rady  pedagogicznej  dyrektor  szkoły  może  wystąpić  do  kuratora  oświaty             z  wnioskiem  o  przeniesienie  ucznia  do  innej  szkoły  w  przypadku , gdy  jego zachowanie  stanowi  zagrożenie  dla  innych  uczniów .

 

 1. Szkoła  organizuje  uczniom  warunki  pobytu  w  szkole  zapewniające  bezpieczeństwo , ochronę  przed  przemocą , uzależnieniami , demoralizacją  oraz  innymi  przejawami  patologii  społecznej . W  szczególności :

a)      zabezpiecza  i  wyposaża  pomieszczenia  szkolne  zgodnie  z  obowiązującymi  zasadami                     i  przepisami  BHP ,

b)      zatrudnia pedagoga szkolnego

c)      program  wychowawczy  szkoły  oraz  plany  oddziaływań  wychowawców  klasowych  uwzględniają  tę  tematykę ,

d) współpracuje  z  poradnią  psychologiczno – pedagogiczną , rodzicami , i  innymi       instytucjami

 

 

 

§16

 

Szkoła  używa  pieczęci  urzędowej  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami .

 

§17

 

 1. Szkoła  prowadzi  i  przechowuje  dokumentację  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra   Edukacji  Narodowej  z  dnia  19 kwietnia 1999 r. w  sprawie  sposobu  prowadzenia  przez   publiczne  przedszkola , szkoły  i  placówki  dokumentacji (Dz. U. Nr 41  z  10  maja 1999 r.        poz. 414 ) .
 2.  Zasady  gospodarki  finansowej  szkoły  określają  odrębne   przepisy .

 

Wykaz załączników

Załącznik nr 1 – Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Wł. Stanisława Reymonta

w Gąsewie.

 

Załącznik nr 2 – Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Wł. Stanisława Reymonta

w Gąsewie.

 

Załącznik nr 3 – Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej im. Wł. Stanisława

Reymonta w Gąsewie.

 

Załącznik nr 4 – Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. Stanisława

Reymonta w Gąsewie.

 

Załącznik nr 5 – Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Wł. Stanisława Reymonta

w Gąsewie.

 

Załącznik nr 6 – Regulamin Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum w Gąsewie.