WSO Gimnazjum

 

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

W Publicznym Gimnazjum w Gąsewie od dnia 01.09.1999 r. obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania zachowania uczniów oraz ich postępów w nauce. Jest on zgodny z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562), z późniejszymi zmianami

Punktem wyjściowym procesu wychowania i kształcenia, a zarazem punktem odniesienia przy ocenianiu uzyskanych postępów, jest opis pożądanej postawy ucznia, czyli zestawu cech osobowych, jakie edukacja szkolna powinna u niego wykształcić i rozwinąć.

Opis oczekiwanych cech absolwenta Publicznego Gimnazjum to pewien ideał, do którego prowadzić powinna działalność pedagogiczna Szkoły.

Tę ostatnią traktować należy jako całość, obejmującą zarówno proces

dydaktyczny, organizowany i prowadzony przez poszczególnych nauczycieli i dyrekcję szkoły, jak również całokształt aktywności społecznej nauczycieli, uczniów i ich rodziców.

 

II.    ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO.

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności  w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1/ poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

2/ pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3/ motywowanie ucznia do dalszej pracy,

4/ dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5/ umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący w oddziale, dostarczając uczniowi informacji zwrotnej o:

– jakości jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności,

– skuteczności wybranych metod uczenia się,

– poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych.

Oceny są jednocześnie informacją dla rodziców, wychowawcy klasy, dyrektora szkoły i nadzoru pedagogicznego o:

– efektywności procesu nauczania i uczenia się,

– wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem,

– postępach uczniów.

 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych przez szkole;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według przyjętej przez szkołę skali.

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

 

III.   JAWNOŚĆ OCEN

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

1a. Każdy nauczyciel (zespoły przedmiotowe) opracowuje(ją) przedmiotowy system oceniania, który zawiera:

– standardy wymagań przedmiotowych,

– szkolne kryteria wymagań na poszczególne stopnie wynikające z                realizowanego przez niego programu nauczania,

– kryteria oceniania aktywności ucznia,

– zasady wystawiania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

 

1b. Przedmiotowe systemy oceniania uwzględniają kryteria oceniania następujących aktywności ucznia:

1/ prace domowe – sprawdzane są pod względem merytorycznym i estetycznym w ilości co najmniej równej tygodniowemu wymiarowi godzin z przedmiotu. W ocenie uwzględnia się: poprawność merytoryczną, kompletność, estetykę i staranność. Praca domowa oddana po terminie oceniana jest o jeden stopień niżej. Brak trzech prac domowych równoznaczny jest ze stopniem niedostatecznym. Prace domowe oceniane są na stopnie lub w systemie (+),(-).

2/ Prace klasowe – odbywają się z częstotliwością i w ilości zgodnej z planem realizacji materiału. Prace te powinny być różnorodne: test wyboru, zadań otwartych, wypracowanie. Uczeń ma prawo poprawiać sprawdzian. Oba stopnie będą liczone do średniej na koniec semestru.

3/ Aktywność na lekcji – ocenia się każdą aktywność ucznia w systemie (+),(-) lub na stopnie. Na koniec semestru sumuje się uzyskane przez ucznia (+)i(-) i wystawia ocenę. Każdy uczeń powinien otrzymać co najmniej jedną ocenę za aktywność.

4/ Odpowiedź ustna – oceniana z uwzględnieniem kryteriów wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie, poprawności językowej, rozumienia pojęć i zjawisk, stosowania wiedzy w praktyce oraz stopnia samodzielności.

5/ Sprawdziany – w ilości zgodnej z potrzebami przedmiotu, są oceniane podobnie jak prace klasowe, przy czym obejmują materiał nauczania maksymalnie z trzech ostatnich lekcji.

6/ Praca w grupie – oceniana jest z uwzględnieniem:

– poprawności merytorycznej,

– prezentacji pracy,

– zaangażowania w pracę (samoocena lub ocena grupy).

Praca w grupie oceniana jest w systemie (+), (-) lub na stopnie.

7/ Praca i aktywności dodatkowe dla chętnych – oceniane są z uwzględnieniem zaangażowania ucznia, jego możliwości, wkładu pracy i efektów. Praca lub aktywność ucznia może być oceniona na stopień celujący, bardzo dobry, bądź na (+).

 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, a także o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu w szkole.

Jeżeli sprawdzian lub praca klasowa przekazywana jest rodzicom do domu to uczeń zobowiązany jest zwrócić podpisaną przez rodzica pracę, a także poprawioną,  jeżeli wymaga tego nauczyciel, w określonym przez nauczyciela terminie.

Uczeń, który nie zwraca pracy w terminie otrzymuje „minus” jak za brak pracy domowej.

Za trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną i uwagę wpisaną do zeszytu uwag. Nauczyciel telefonicznie informuje o fakcie rodzica i nie przekazuje takiemu uczniowi więcej prac do domu (rodzic może obejrzeć pracę w szkole).

Prace te przechowywane są przez nauczycieli przedmiotów do końca

danego roku szkolnego.

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

 

IV.   DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ

 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w pkt.III,ust. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 

1a. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w pkt III ust. 1, do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b, ust. 3b ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, z zastrzeżeniem ust. 1 b.

 

1b. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w pkt III ust. 1, do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia,”

 

2. Nad modyfikacją programów i dostosowaniem ich do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz respektowaniem niezbędnego minimum edukacyjnego w stosunku do dzieci z mikrodefektami i zaburzeniami rozwojowymi czuwa pedagog szkolny.

 

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

4. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki.

 

5. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.

 

6. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

V.   FORMY  I  TRYB  OCENIANIA

 

1. Postępy ucznia w nauce są sprawdzane w formie:

– odpowiedzi ustnej przy tablicy,

– odpowiedzi ustnej z ławki,

– wypowiedzi podczas pracy ucznia na lekcji,

– krótkiego sprawdzianu,

– pracy klasowej,

– sprawdzianu umiejętności,

– pisemnej pracy domowej,

– oceny aktywności ucznia na lekcji,

– prascy zespołowej uczniów.

 

2. Zasady swego sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów, każdy nauczyciel jest zobowiązany, podczas posiedzenia rady pedagogicznej poprzedzającej rozpoczęcie nowego roku szkolnego, przedstawić na piśmie dyrekcji gimnazjum.

W przypadku braku zastrzeżeń – na pierwszej lekcji z daną klasą w dowolnej formie przedstawić i wyjaśnić swoim uczniom.

Rodzice mogą (za pośrednictwem dyrekcji lub nauczycieli), zapoznać się w każdym okresie roku szkolnego ze sformułowanymi na piśmie nauczycielskimi zasadami oceniania, stanowiącymi załączniki do statutu szkoły.

 

3. Pisemne prace sprawdzające z poszczególnych przedmiotów, obejmujące materiał nauczania szerszy niż z 3 lekcji (prace klasowe) muszą być zapowiadane uczniom z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem i zapisane w dzienniku.

Nie może być ich więcej niż 2 w tygodniu i jedna w ciągu dnia.

 

4. Na tydzień przed klasyfikacją okresową należy zaprzestać przeprowadzania prac klasowych.

 

5. Oceny bieżące ustala się według skali od 1 do 6 (z plusami i minusami).

 

6. Za pozytywne bieżące osiągnięcia edukacyjne, które nie są notowane w skali od 1

do 6 (z plusami i minusami), uczeń otrzymuje plus, zaś negatywne – minus.

Trzy plusy są równoznaczne z otrzymaniem oceny bardzo dobrej, zaś trzy minusy – oceny niedostatecznej.

 

7. Oceny poziomu wiedzy i umiejętności ucznia ustalone zgodnie z przyjętymi kryteriami, winny być dokonywane systematycznie, w różnych terminach, w warunkach zapewniających im obiektywność.

 

8. Uczeń powinien otrzymać w ciągu okresu przynajmniej trzy oceny z danego

przedmiotu.

 

9. Ocenione prace pisemne (wraz z uzasadnieniem wystawionej oceny) uczeń

powinien otrzymać w okresie do trzech tygodni od daty pisania danej pracy.

 

10.Szczegółowe zasady oceniania z religii i etyki określone są w Przedmiotowym Systemie Oceniania.

VI.   KLASYFIKACJA .

 

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w Statucie Szkoły oraz oceny zachowania.

 

1a. Klasyfikowanie śródroczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

 

2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się 1 raz w ciągu roku szkolnego – pod koniec stycznia lub na początku lutego (w zależności od długości roku szkolnego i terminu ferii zimowych).

Termin ten każdorazowo ustala na początku roku szkolnego Rada Pedagogiczna

 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 

3a. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.

Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani ukończenie szkoły.

 

4. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala  się w stopniach według następującej skali:

1/ stopień celujący – 6

2/ stopień bardzo dobry – 5

3/ stopień dobry – 4

4/ stopień dostateczny – 3

5/ stopień dopuszczający – 2

6/ stopień niedostateczny – 1

 

Stopień celujący (6) oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu

Stopień bardzo dobry (5) oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości

i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie.

Stopień  dobry (4) oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu

kolejnych treści kształcenia.

Stopień dostateczny (3) oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może oznaczać kłopoty przy poznawaniu kolejnych trudniejszych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu.

Stopień dopuszczający (2) oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości

i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie

nauczania jest tak niewielkie, iż stawia pod znakiem zapytania możliwość dalszego kształcenia w danym przedmiocie i utrudnia naukę przedmiotów

pokrewnych.

 

Stopień niedostateczny (1) oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań

określonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowywania kolejnych treści danego przedmiotu i zasadniczo utrudnia naukę przedmiotów pokrewnych.

 

5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć

edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki, należy zorganizować pomoc koleżeńską.

 

6. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

6a. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem  umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 

6b. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

7. Co najmniej na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

 

7a. Co najmniej na tydzień przed śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania

 

7b. O planowanych śródrocznych i rocznych ocenach niedostatecznych należy poinformować ucznia odpowiednio na miesiąc przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej, a jego rodziców (prawnych opiekunów) w tym terminie, ale w formie pisemnej.

 

8. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 9 i działu VIb.

 

9. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem działu VIB i VIc

10. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem działu VI b.

 

 

VI a.  EGZAMIN KLASYFIKACYJNY.

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w  szkolnym planie nauczania.

 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o  którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8.

 

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 – skład komisji;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

 

VI b.  PROCEDURY ODWOŁYWANIA SIĘ OD OCEN KLASYFIKACYJNYCH.

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko

kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog,

e) psycholog,

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g) przedstawiciel rady rodziców.

 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w  porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem działu VId ust. 1.

 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

VI c.   PROMOCJA

 

1. Uczeń gimnazjum otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3 i działu VId ust. 9. oraz działu VII ust. 7a i 7b.

 

2.  Uczeń gimnazjum, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

2a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 

3. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem działu VId ust. 9.

 

VI d.  EGZAMIN POPRAWKOWY

 

1. Uczeń gimnazjum, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – nie później niż do końca marca.

 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.

 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w  klasie programowo wyższej.

 

 

VI e.  UKOŃCZENIE GIMNAZJUM

 

1. Uczeń kończy gimnazjum:

1)    jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, z uwzględnieniem działu VIc ust. 4, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3

oraz działu VII ust. 7a i 7b;

2)  jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz działu VI f ust 8 i 21

 

2. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

2a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo  etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 

VI f.  EGZAMIN GIMNAZJALNY

 

1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, obejmujący:

1) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych;

2) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

3) w części trzeciej- wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego z uwzględnieniem ust.1a.

 

1a. Do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego uczniowie przystępują, począwszy od   roku szkolnego 2008/2009

 

1b. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako języka obowiązkowego.

 

2.Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

3. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej odpowiednie warunki.

 

4. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

5. Opinia, o której mowa w ust. 3, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, z tym że nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej.

 

6. Opinię, o której mowa w ust. 3, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia albo słuchacz przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny.

 

7. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

 

8. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

 

9. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

 

10. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

 

11. Zwolnienie  z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

 

12. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia i trwa 120 minut, z zastrzeżeniem ust. 13.

 

13. Dla uczniów , o których mowa w ust. 3, czas trwania egzaminu gimnazjalnego (każdej części) może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 60 minut

 

14. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń  pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.

 

15. Do sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.

 

16. Uczeń może uzyskać za każdą część egzaminu gimnazjalnego – po 50 punktów.

17. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.

 

18. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

 

19. Uczeń , który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie, albo przerwał  egzamin gimnazjalny, przystępuje do  egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

 

20. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę  gimnazjum oraz przystępuje do  egzaminu gimnazjalnego w następnym roku, z zastrzeżeniem ust. 21.

 

21. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do  egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia  z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia

 

22. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) albo słuchacza sprawdzona i oceniona praca ucznia (słuchacza) jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) albo słuchaczowi do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

 

23. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

 

24 Wyniki  egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach  egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia  komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 19 – do dnia 31 sierpnia danego roku.

 

25. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 24, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

 

 

VII.        OCENA ZACHOWANIA

 

  1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
  2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia                 w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

 

4. Śródrocznej  i rocznej oceny zachowania ucznia dokonuje wychowawca klasy  zgodnie z sześciostopniową skalą określoną w statucie szkoły, w oparciu o:

– swoje własne różnorodne spostrzeżenia,

– opinie innych nauczycieli o zachowaniu uczniów danej klasy,

– opinie innych uczniów i pracowników szkoły zgłaszane wychowawcy klasy,

– samoocenę dokonaną przez ucznia,

– analizę dokumentacji.

 

5. Roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne,

z zastrzeżeniem ust. 6.

 

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto wyróżnia się aktywnością w pracach na rzecz szkoły: bierze udział w akademiach i uroczystościach szkolnych, reprezentuje szkołę na konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych

i spełnia szczegółowe wymagania punktowe przewidziane na tą ocenę.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a/ jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu przyjętych obowiązków,

b/ szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów,

c/ wyróżnia się na tle klasy swoją kulturą osobistą,

d/ systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia się na lekcje

e/ reprezentuje właściwą postawę wobec tradycji i symboli narodowych,

f/ niesie pomoc uczniom słabszym i niepełnosprawnym,

g/ jest tolerancyjny i prawdomówny,

h/ wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska,

i/ współpracuje z wychowawcą i nauczycielami,

j/ nie używa wulgarnego słownictwa,

k/ nosi stroje zgodnie z normami obyczajowymi, a na terenie szkoły chodzi w obuwiu ustalonym w regulaminie,

l/ dba o zdrowie i higienę swoją i innych, nie ulega nałogom,

m/ bez zastrzeżeń spełnia obowiązki dyżurnego

i spełnia szczegółowe wymagania punktowe przewidziane na tą ocenę.

 

Ocenę dobrą, która stanowi punkt wyjścia do ustalania innych ocen zachowania otrzymuje uczeń, który:

a/ dobrze wywiązuje się z obowiązków określonych w Statucie Szkoły,

b/ cechuje go kultura osobista i kultura zachowania wobec osób dorosłych i kolegów,

c/ pracuje w szkole na miarę swoich możliwości i warunków,

d/ szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów,

e/ nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów,

f/ nie prowokuje konfliktów i bójek, nie znęca się fizycznie lub psychicznie

nad słabszymi,

g/ celowo nie spóźnia się na zajęcia, a z ewentualnych spóźnień potrafi się

usprawiedliwić,

h/ wykazuje chęć współpracy z wychowawcą i nauczycielami

i spełnia szczegółowe wymagania punktowe przewidziane na tą ocenę.

 

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który w sposób częściowy realizuje

wymagania na ocenę „dobry” (zdarzają mu się jednak pojedyncze uchybienia

w odniesieniu do tych standardów)

i spełnia szczegółowe wymagania punktowe przewidziane na tą ocenę.

 

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych, a przy tym dotyczą go niektóre spośród poniższych sytuacji:

a)     czasami znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi,

b)    stosuje wyłudzanie, zastraszanie,

c)     posiada lekceważący stosunek do nauczycieli i pracowników szkoły,

d)    często i celowo spóźnia się na zajęcia,

e)     ulega nałogom

f)      używa wulgaryzmów

i spełnia szczegółowe wymagania punktowe przewidziane na tą ocenę.

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie spełnia szczegółowych wymagań punktowych przewidziane na ocenę nieodpowiednią i między innymi:

a)     wchodzi w konflikt z prawem;

b)    jego zachowanie stanowi zagrożenie dla środowiska,

c)     bierze udział w kradzieżach,

d)    prowokuje bójki;

e)     dewastuje mienie szkolne lub społeczne

g)     znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi,

h)    ulega nałogom i namawia do nich innych

i)       znieważa pracowników szkoły.

 

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

6a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie ksztalcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły

 

7a. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

7b. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

 

8. Rodzice ucznia, który otrzymał u wychowawcy klasy naganną ocenę zachowania, zobowiązani są ustalić z wychowawcą klasy i przedstawić dyrekcji gimnazjum realne środki ułatwiające uzyskanie poprawy zachowania ucznia w kolejnym okresie, ale przy braku oczekiwanej poprawy dyrekcja gimnazjum może podjąć kroki zmierzające do przeniesienia ucznia do innej szkoły.

 

9. Przyjęto kryteria szczegółowe wystawiania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, które stanowią załącznik nr 1 do WSO.

 

10. W wyjątkowych przypadkach wychowawca klasy w porozumieniu z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim może wystawić wyższą lub niższą ocenę  niż wypada z kryteriów punktowych. Przygotowuje pisemną motywację i przedstawia ją na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej.

 

11. Rada Pedagogiczna opracowuje Regulamin Nagród i Kar,  który stanowi załącznik nr 2 do WSO.